O násOdborné informácieDatabáza členovKontakty

22.10.2015

PRÍRUČKA MEDZINÁRODNÝCH USMERNENÍ NA KONTROLU KVALITY, AUDIT, PREVERENIE,  INÉ UISŤOVACIE A SÚVISIACE SLUŽBY, vydanie IFAC október 2014, tri zväzky - kniha v elektronickej podobe

 

Diel I. - obsahuje ISA

Diel II. - obsahuje ISAE, ISRE, ISRS

Diel III. - obsahuje dodatok k príručke - Rámec pre kvalitu auditu: najdôležitejšie prvky vytvárajúce prostredie pre kvalitu auditu a Zmenený Medzinárodný rámec pre zákazky na uisťovacie služby.

 

Vážené kolegyne, kolegovia,

Z webovej stránky Komory si môžete stiahnuť tri zväzky slovenskej verzie PRÍRUČKY MEDZINÁRODNÝCH USMERNENÍ NA KONTROLU KVALITY, AUDIT, PREVERENIE, INÉ UISŤOVACIE A SÚVISIACE SLUŽBY, vydanie IFAC október 2014.

Táto príručka obsahuje kompletný súbor štandardov Rady pre medzinárodné štandardy pre audit a uisťovacie služby (IAASB) týkajúcich sa kontroly kvality, auditu, preverenia, iných uisťovacích a súvisiacich služieb. Táto príručka nahrádza príručku z roku 2013.

Každý zväzok je vo forme elektronickej knihy, t.z. umožňuje ľahkú orientáciu medzi jednotlivými štandardami a kapitolami. Po jeho otvorení sa Vám na ľavej strane pracovnej plochy Vášho počítača zobrazia záložky („bookmarks“), ktoré slúžia ako obsah. Na príslušnú kapitolu sa dostanete kliknutím na názov kapitoly v záložkách. Na požadovanú kapitolu/štandard sa dostanete aj priamo z obsahu (vo zväzku 1 je to kapitola 02 Obsah). V obsahu kliknete na príslušný názov požadovanej kapitoly/štandardu. Na začiatku každého štandardu sa nachádza obsah samotného štandardu. Orientácia v samotnom štandarde funguje takisto – kliknete na príslušný názov požadovaného odseku v štandarde, do ktorého sa chcete dostať.

Zväzok I obsahuje Medzinárodné audítorské štandardy (ISA), Medzinárodný štandard na kontrolu kvality (ISQC) 1, predslov k usmerneniam/štandardom IAASB, slovník pojmov a Medzinárodnú audítorskú praktickú vysvetlivku (IAPN) 1000.

Zväzok II. obsahuje Medzinárodné štandardy pre zákazky na uisťovacie služby (ISAE),

Medzinárodné štandardy pre zákazky na preverenie (ISRE), Medzinárodné štandardy na súvisiace služby (ISRS) a na konci súvisiace zmeny v dôsledku revízie ISAE 3000.

Zväzok III. obsahuje dodatok k príručke - Rámec pre kvalitu auditu: najdôležitejšie prvky vytvárajúce prostredie pre kvalitu auditu a Zmenený Medzinárodný rámec pre zákazky na uisťovacie služby.

 

Zmeny

Zväzok I - V slovenskom preklade ISA pribudol revidovaný ISA 610 „Použitie práce interných audítorov” - revidované znenie z roka 2013 a revidovaný ISA 315 (revidované znenie) „Identifikácia a posúdenie rizika významných nesprávností poznaním účtovnej jednotky a jej prostredia“ (Oba štandardy sa nachádzali už v anglickom vydaní Príručky 2013, táto však nebola preložená do slovenského jazyka). ISA 315 (revidované znenie) je účinný pre audity účtovných závierok zostavených za obdobie končiace sa 15. decembra 2013 alebo neskôr. ISA 610 (revidované znenie 2013) je účinný pre audity účtovných závierok zostavených za obdobie končiace sa 15. decembra 2014 alebo neskôr. Ostatné ISA zostávajú v platnosti.  

Zväzok II príručky obsahuje revidovaný Medzinárodný štandard pre zákazky na uisťovacie služby (ISAE) 3000 „Zákazky na uisťovacie služby iné ako audit alebo preverenie historických finančných informácií“, ktoré IAASB vydala v decembri 2013. Pri revízii ISAE 3000 sa vykonali zmeny v Medzinárodnom rámci pre zákazky na uisťovacie služby (ktorý sa nachádza v časti III príručky), ako aj v ďalších ISAE 3402, ISAE 3410, ISAE 3420 (pozri Zosúlaďujúce dodatky na konci Zväzku II). Revidovaný ISAE 3000 platí pre zákazky na uisťovacie služby, v rámci ktorých je správa o uistení datovaná 15. decembra 2015 alebo neskôr. K tomuto dátumu sa zruší pôvodný ISAE 3000 a pôvodný Medzinárodný rámec pre zákazky na uisťovacie služby uvedený v časti II príručky. Ostatné štandardy sú v platnosti, z ktorých posledné zmeny boli vykonané v revidovanom ISRE 2400 (revidované znenie) “Zákazky na preverenie finančných výkazov” a ISRS 4410 (revidované znenie) “Zákazky na zostavenie finančných výkazov”.

Zväzok III príručky je nový a obsahuje dva materiály, ktoré nie sú povinné, ale majú len odporúčací charakter: 1. Rámec pre kvalitu auditu: najdôležitejšie prvky vytvárajúce prostredie pre kvalitu a Rámec pre kvalitu auditu.

Príručka IFAC, vydanie 2015

4. decembra 2015 IFAC vydal ďalšiu edíciu PRÍRUČKY MEDZINÁRODNÝCH USMERNENÍ NA KONTROLU KVALITY, AUDIT, PREVERENIE, INÉ UISŤOVACIE A SÚVISIACE SLUŽBY, vydanie 2015, 3 zväzky, v ktorej sa nachádzajú revidované štandardy týkajúce sa správy audítora:  revidovaný ISA 700, 705, 706, 720, 570, 260, nový ISA 701 “Komunikácia kľúčových záležitostí z auditu v správe nezávislého audítora”. ISA 701 sa vzťahuje na audity ÚZ účtovných jednotiek kótovaných na burze cenných papierov (ale aj audity účtovných jednotiek, pri ktorých takúto komunikáciu vyžaduje legislatíva resp. je na dobrovoľnej báze). Revidované ISA budú účinné pre audity UZ zostavených k 15.12.2016 alebo neskôr.

Komora plánuje preklad aj knižné vydanie tejto príručky a revidovaných ISA v prvej polovici roka 2016.

 

Verím, že slovenská verzia PRÍRUČKY Vám bude užitočná pri Vašej práci.  

 

S pozdravom

 

Daniel Šalamún

Predseda Komisie pre audítorské štandardy SKAU

 

Hlavná stránka Rss