O nás

Audítorská profesia v Slovenskej republike je riadená zákonom č. 423/2015 Z.z. účinným od 17.6.2016 (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“). V súčasnosti má Slovenská komora audítorov (ďalej len „SKAU“) 1 062 členov – fyzických a právnických osôb.

Reguláciu audítorskej profesie v EÚ zabezpečuje smernica EP a Rady 2014/56/EÚ o štatutárnom audite a zákon o audítoroch musí byť v súlade s touto smernicou. Zákon určuje postavenie SKAU, úlohy, ako aj požiadavky na reguláciu vstupu do audítorskej profesie.

SKAU má okrem zabezpečovania úloh v SR významné medzinárodné väzby a tomu zodpovedajúce postavenie. V roku 2001 sa SKAU stala členom medzinárodnej federácie audítorov – IFAC a v roku 2002 členom európskej federácie audítorov – Accountancy Europe AE. Od roku 2004 sa v Slovenskej republike pri audite a súvisiacich službách používajú Medzinárodné audítorské štandardy – ISA a Etický kódex IFAC. SKAU má významnú úlohu aj v procese tvorby, prekladov a pripomienkovania medzinárodných štandardov pre oblasť auditu.

Na základe rýchleho a bezprecedentného pokroku audítorskej profesie v SR bola Slovenská komora audítorov odporučená Svetovou Bankou ako implementačná jednotka pre pilotný projekt reformy účtovníctva a audítorstva, ktorý sa v SR začal v roku 2003 a bol ukončený v marci 2006 výrazným úspechom. Svetová Banka označuje SR za lídra reforiem v tejto oblasti a oslovuje SKAU pre spoluprácu v rozširovaní reforiem do ďalších krajín strednej a východnej Európy.

SKAU má rozsiahle medzinárodné kontakty v Európe a bilaterálne zmluvy o spolupráci s profesnými organizáciami v krajinách tzv. „starej Európy“, V4, ako aj ostatnými organizáciami, čo jej umožňuje organizovať každoročne medzinárodné konferencie a aplikovať najnovšie procesy v oblasti vzdelávania a praxe svojich členov. Slovenskí audítori sa v relatívne krátkom čase dostali na úroveň audítorov najväčších medzinárodných firiem a v mnohých oblastiach sú schopní poskytovať odborné informácie vyššej kvality v porovnaní s audítormi mimo SR (najmä oblasť poznania fiškálnej, daňovej a sociálnej legislatívy SR a medzinárodných štandardov).

Prepojenie SKAU na medzinárodné inštitúcie je spojené s príslušnými výdavkami, ktoré audítori financujú zo svojich poplatkov. SKAU nie je nijakými väzbami napojená na štátny alebo akýkoľvek iný verejný rozpočet. Výdavky na členstvo v IFACAE a aktívna práca vo výboroch mimoeurópskych a európskych inštitúcií dosahujú ročne cca 60 tis. EUR – 73 tis. EUR (cca 5 – 8% rozpočtu), čo predstavuje ročne cca 62 EUR na člena. Ďalšie výdavky sú spojené s administráciou záležitostí pre členov SKAU, vyžadovaných európskymi smernicami.

SKAU dnes predstavuje modernú spoločnosť orientovanú prednostne na servis pre svojich členov. Je riadená orgánmi, ktorých členovia sú priamo volenými členskou základňou komory. SKAU má dnes pravdepodobne najprogresívnejšie nominačné procedúry pre voľby do orgánov komory, aké by jej mohli závidieť nielen dobrovoľné či povinné združenia, ale aj mnohé politické strany. Voľba na každé miesto v ktoromkoľvek orgáne SKAU prebieha priamou voľbou členskej základne, a to povinne minimálne z dvoch ponúk. Tento spôsob nominácie zabraňuje direktívnemu obsadzovaniu pozícií nominovaním zhora.

Poslanie komory

 

KOMORA ZO ZÁKONA PLNÍ TIETO FUNKCIE: 

 • zastupuje, chráni a presadzuje oprávnené záujmy svojich členov a asistentov štatutárneho audítora
 • poskytuje členom komory a asistentom štatutárneho audítora metodické usmernenia v oblasti štatutárneho auditu, účtovníctva, etiky a medzinárodných účtovných štandardov
 • dbá na riadny výkon štatutárneho auditu a vysokú profesionálnu úroveň štatutárnych audítorov a asistentov štatutárneho audítora
 • rieši podnety, návrhy a sťažnosti členov komory a asistentov audítora v súvislosti s ich právami a povinnosťami vyplývajúcimi zo zákona, pričom o preverení podnetov, návrhov a sťažností informuje jedenkrát ročne úrad
 • vydáva potvrdenie o členstve v komore a jeho zániku a potvrdenie o zaplatení členského príspevku
 • vydáva po schválení zhromaždením štatút komory, vnútorné predpisy komory a kontroluje ich dodržiavanie
 • určuje žrebom štatutárneho audítora na výkon auditu v účtovnej jednotke podľa osobitného predpisu okrem štatutárneho audítora, ktorý je zamestnancom štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti, ak u určeného štatutárneho audítora existuje prekážka výkonu auditu podľa § 21 zákona o štatutárnom audite, žrebovanie sa opakuje
 • vykonáva previerku zabezpečenia kvality štatutárneho auditu podľa § 35 zákona o štatutárnom audite
 • zabezpečuje a kontroluje sústavné vzdelávanie štatutárnych audítorov a asistentov štatutárneho audítora podľa § 31
 • vedie disciplinárne konania a ukladá disciplinárne opatrenia § 49 a 50 zákona o štatutárnom audite
 • vyjadruje sa k návrhom právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na činnosť štatutárnych audítorov
 • spolupracuje a vymieňa si informácie s inými orgánmi, ak tak ustanovuje osobitný predpis
 • spolupracuje s úradom pri výkone dohľadu
 • vedie zoznam členov komory, podrobnosti zoznamu komora určí vo vnútornom predpise
 • vedie zoznam asistentov štatutárneho audítora a zoznam školiteľov a zverejňuje ich na svojom webovom sídle; podrobnosti zoznamu školiteľov komora určí vo svojom vnútornom predpise
 • vydáva Etický kódex audítora
 • plní ďalšie úlohy, ak tak určuje vnútorný predpis komory

Orgány komory tvorí zhromaždenie, prezídium, dozorná rada, disciplinárna komisia a pracovné komisie.

Zhromaždenie je najvyšším orgánom komory, tvoria ho audítori a audítorské spoločnosti, ktorí sú zapísaní v príslušnom zozname. Je zvolávané najmenej raz ročne, volí ostatné orgány komory.

Prezídium komory je výkonným orgánom komory, rozhoduje o záležitostiach komory, ktoré mu predpisuje zákon, zhromaždenie, štatút a rokovací poriadok. Členovia prezídia sú prezident, dvaja viceprezidenti, a ďalší členovia volení zhromaždením. Na činnosti prezídia sa významnou mierou podieľajú výbory a pracovné komisie.

Dozorná rada je kontrolným orgánom komory, kontroluje činnosť orgánov komory z hľadiska zákonnosti a súladu s uzneseniami zhromaždenia.

Disciplinárna komisia rozhoduje o porušení povinností stanovených zákonom, vnútornými predpismi komory a ukladá disciplinárne opatrenia.

Základná schéma

Orgány komory

Prezident

Ing. Milan Mozolák

Prezídium

doc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD. – viceprezidentka pre ekonomiku
Ing. Mária Brániková  – viceprezidentka pre sústavné vzdelávanie
Ing. Mária Cvečková
Ing. Juraj Kello
Ing. Zdenka Kvasková
Ing. Peter Mrnka, FCCA
Ing. Emília Rybárová
Ing. Igor Šulaj

Dozorná rada

Ing. Marta Stohlová – predsedníčka Dozornej rady
Ing. Eva Gonšenicová – podpredsedníčka
Ing. Jozef Hýbl, FCCA
Ing. Emília Konečná
Ing. Michal Lažo

Disciplinárna komisia

Ing. Zuzana Kováčová – predsedníčka Disciplinárnej komisie
Ing. Lucia Cveková
Ing. Peter Matejička
Ing. Mgr. Anna Šutovská
Ing. Branislav Bača

Fotogaléria

Ing. Milan Mozolák

Prezident SKAU

doc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD.

Viceprezident SKAU

Ing. Mária Brániková

Viceprezidentka pre sústavné vzdelávanie

Komisie komory

KOMISIA PRE AUDÍTORSKÉ ŠTANDARDY

» IFAC podporuje povinné uplatnenie medzinárodných audítorských štandardov (ISA) pri všetkých auditoch v Európe. Tieto môžu byť doplnené v jednotlivých štátoch ďalšími štandardami vo vzťahu k národnej legislatíve. Cieľom je však postupná redukcia odchýlok vo výkone auditu a zostavovaní audítorských správ. Komisia napĺňa túto úlohu najmä prostredníctvom:

 • zabezpečenia aplikácie príručky IFAC obsahujúcej nové a revidované štandardy týkajúce sa vydávania správ audítora vrátane nových vzorov týchto správ a ich úpravy na slovenské podmienky,
 • výkladu zákona o štatutárnom audite v súvislosti s aplikáciou audítorských štandardov,
 • usmerňovania štatutárnych audítorov týkajúce sa aplikácie štandardov ISA pri výkone štatutárneho auditu,
 • zabezpečenia softvérového nástroja pre dokumentáciu štatutárneho auditu, a to najmä pre výkon štatutárneho auditu v malých a stredných účtovných jednotkách.

» Základnou požiadavkou na prácu audítorov je poskytovať audítorské služby na konštantne vysokej kvalitatívnej úrovni. Práve audítorské štandardy, podľa ktorých audítori vykonávajú audit, sú zárukou poskytovania služieb takejto kvality, a to je aj v záujme investorov a verejnosti.

KOMISIA PRE ÚČTOVNÉ ŠTANDARDY

» Sledovanie vývoja medzinárodnej činnosti v oblasti  účtovníctva a finančného vykazovania

» Príprava stanovísk a odporúčaní Komory voči relevantným inštitúciám v oblasti národného účtovníctva a IFRS

» Zabezpečenie činnosti expertov pri metodickej a odbornej pomoci audítorom

» Zabezpečenie spolupráce so SKCÚ a ďalšími inštitúciami pri koordinácii zastupovania záujmov audítorskej komunity

KOMISIA PRE ZABEZPEČENIE KVALITY ŠTATUTÁRNEHO AUDITU

» Jednou z hlavných úloh tejto komisie je dbať na riadny výkon štatutárneho auditu a na vysokú profesionálnu úroveň štatutárnych audítorov a asistentov štatutárneho audítora.

» Základným nástrojom na preverenie kvality štatutárneho auditu v Slovenskej republike sú previerky zabezpečenia kvality štatutárneho auditu, ktoré vykonáva Slovenská komora audítorov v súlade s platným zákonom o štatutárnom audite u audítorov, ktorí vykonávajú štatutárny audit v účtovných jednotkách, ktoré nie sú subjektmi verejného záujmu.

»  Preverenie kvality audítorskej činnosti audítorov sa vykonáva prostredníctvom posúdenia súladu výkonu štatutárneho auditu a organizácie audítorskej činnosti s medzinárodnými audítorskými štandardmi, etickými normami, štandardmi vnútornej kontroly kvality a tiež s požiadavkami na sústavné vzdelávanie audítorov.

»  Komisia pre zabezpečenie kvality štatutárneho auditu spolupracuje s Úradom pre dohľad nad výkonom auditu v oblasti aplikácie požiadaviek zákona o štatutárnom audite na výkon previerok kvality do vnútorných predpisov Slovenskej komory audítorov.

KOMISIA PRE ETIKU A NEZÁVISLOSŤ

» Na základe Etického kódexu IFAC je vypracovaný pre potreby členov SKAU Etický kódex audítorov SKAU, ktorý prakticky preberá Etický kódex IFAC v plnom rozsahu s niektorými výnimkami danými odlišnosťami legislatívy SR. Uplatňovanie jeho jednotlivých bodov v praxi realizuje komisia:

 • zabezpečovaním metodickej a odbornej pomoci štatutárnym audítorom v otázkach etiky a nezávislosti,
 • sledovaním vývoja v medzinárodnej činnosti v oblasti etiky prostredníctvom webových stránok IFAC a Accountancy Europe (predtým FEE).

KOMISIA PRE SÚSTAVNÉ VZDELÁVANIE

» Zosúladenie procedúr vzdelávanie v SKAU so zásadami vzdelávacích štandardov IFAC je kľúčovou úlohou Komisie pre sústavné vzdelávanie. Ide tak o vzdelávanie v procese prípravy na vstup do audítorskej profesie, ako aj systematické kontinuálne vzdelávanie členov SKAU.