Médiá

Novinky

6. decembra 2023

SKAU: neefektívne procesy – bujnejúci štátny aparát

6. novembra 2023

SKAU vytvorila na stránke mojapeticia.sk petíciu

27. apríla 2023

Milan Mozolák: Stále verím v zdravý rozum

14. decembra 2022

Správy o udržateľnosti podnikov

14. decembra 2022

Prínos World Standard-setters Conference

23. septembra 2022

Upozornenie na podvodné konanie

FAQ

 

Čo robí Slovenská komora audítorov (SKAU) pre svojich členov?

SKAU v prvom rade zastupuje a chráni záujmy audítorov. S ohľadom na náročnosť a zodpovednosť tejto profesie Komora zabezpečuje celoživotné vzdelávanie audítorov, kontrolu kvality výkonu profesie ako aj prípravu asistentov audítorov na vstup do profesie. To sú zároveň jej kľúčové aktivity. Financuje ich výlučne z vlastných zdrojov, najmä z členských príspevkov. Slovenská komora audítorov zo zákona zastrešuje  fyzické osoby štatutárnych audítorov a  právnické osoby – audítorské spoločnosti. K marcu 2019 je to 790 štatutárnych audítorov a 236 audítorských spoločností.

Aká je úroveň slovenského auditu v porovnaní s ostatnými štátmi Európy?

Slovenská komora audítorov si od svojho vzniku pred viac ako dvadsiatimipiatimi rokmi (1992) nastavila najvyššie kritériá kvality a plne implementovala do praxe Medzinárodné audítorské štandardy. Výsledky štatutárneho auditu sú kompatibilné s týmito štandardmi a praxou v ekonomicky najvyspelejších krajinách. SKAU má dobre prepracovaný systém vzdelávania svojich členov a kontroly kvality audítorskej činnosti.

Čo vlastne audítor robí, za čo zodpovedá ?

Štatutárny audítor vyslovuje odborný názor na to, či účtovná závierka dáva pravdivý a verný obraz o auditovanom subjekte, to znamená či prezentuje vo svojich výkazoch majetok, záväzky a výsledok hospodárenia v  súlade  s platnými predpismi. Využíva  pritom presne stanovené postupy, aby to zistil a za svoj názor nesie zodpovednosť. A to aj vtedy, ak by sa ukázalo, že vyslovil názor, ktorý nebol správny, a tým by spôsobil niekomu škodu.

Aký je rozdiel medzi audítorom, účtovníkom a daňovým poradcom?

Účtovník je výkonná osoba, ktorá primárne vedie účtovníctvo a pripravuje účtovnú závierku (v prípade účtovníka vyššieho stupňa) a podlieha managementu. Vo väčšine spoločností u nás robí aj daňové priznania, a teda rieši aj otázku daní. Daňový poradca je profesionál, ktorý by klientom mal radiť ako postupovať v daňových otázkach, ako dane platiť správne, prípadne optimalizovať daňové zaťaženie klienta. Audítor je akýsi ochranca verejného záujmu, lebo posudzuje, či sú informácie vo výkazoch firiem správne, pravdivé a verné. Audítor je vo vzťahu k posudzovaným spoločnostiam nezávislou autoritou.

Kto je asistent audítora?

Člen audítorského tímu pracujúci pod vedením štatutárneho audítora a pripravujúci sa v riadenej praxi (minimálne 3 ročnej) na skúšky, ktorých úspešným absolvovaním získa licenciu a oprávnenie poskytovať audítorské služby (a aj mnohé ďalšie súvisiace služby)

Prečo by mali byť firmy auditované? Aké výhody prináša firmám skutočnosť, že prešli auditom?

Štatutárny audit pôvodne vznikol ako ochrana vlastníkov – akcionárov, aby zabezpečil istotu, že to, čo im manažment spoločnosti predkladá, je správne. Hlavnou úlohou štatutárneho auditu je teda zvýšenie dôveryhodnosti účtovnej závierky. V súčasnosti audítor pôsobí aj ako poradca firmy v tom zmysle, že môže odhaliť závažné chyby v postupoch vykazovania. Auditované spoločnosti sú dôveryhodnejšie ako neauditované. Praktickou výhodou je napríklad jednoduchšia dostupnosť k úverom.

Ktoré subjekty sú na Slovensku auditované?

V prípade podnikateľských subjektov (obchodných spoločností  družstiev) vzniká povinnosť auditu, ak naplnia dve z troch nasledujúcich kritérií v dvoch po sebe idúcich rokoch: 1. ak ich majetok presiahne jeden milión eur brutto, 2. ak ich obrat presiahne 2 milióny eur a 3. ak počet zamestnancov prekročí 30. Okrem toho povinnosť auditu upravujú osobitné zákony, povinnosť auditu majú napríklad všetky mestá, obce a vyššie územné celky, taktiež nadácie politické strany a podobne. Táto vzniká aj všetkým poberateľom dvoch percent z dané, ak  presiahnu určitú sumu. Štát si takto chráni a monitoruje nakladanie s verejnými prostriedkami. Sedia kritériá ?

Ako auditori prispevajú k transparentnosti finančného fungovania politických strán?

Z celého spektra politických strán, podlieha auditu približne 60 subjektov. Na politické strany, ktoré sú v likvidácii sa táto povinnosť po schválení novely Zákona o politických stranách  v roku 2019 nevzťahuje. Keďže historicky sa rozhoduje o konkrétnom audítorovi pre konkrétnu politickú stranu žrebovaním, je nezávislosť audítora zaručená.

Audítori prispevajú k transparentnosti finančného fungovania politických strán tak, že okrem auditu účtovnej závierky kontrolujú aj súlad hospodárenia so Zákonom č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach, aj Zákonom č. 181/2014 o volebnej kampani, a taktiež aj súlad výročnej správy s účtovnou závierkou za to isté účtovné obdobie.  Teda audítor sa vyjadruje nielen k účtovnej závierke, ale aj k hospodáreniu politickej strany v príslušnom účtovnom roku a k jej výročnej správe. Audítor vydáva osobitnú Správu o preverení súladu hospodárenia politickej strany so zákonom č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach. V rámci preverenia súladu hospodárenia so zákonom audítor skúma, či politická strana dodržiava svoje povinnosti uložené v zákone, napr.:

  • získavať len príjmy, ktoré sú povolené zákonom
  • viesť osobitnú evidenciu o príjmoch z pôžičiek a úverov
  • viesť osobitnú evidenciu darov a iných bezodplatných plnení
    – viesť osobitnú evidenciu prijatých členských príspevkov
  • zverejňovať zoznam darcov na svojom webovom sídle
  • zverejňovať zoznam osôb, ktoré prispeli na jej činnosť v predchádzajúcom kalendárnom roku sumou vyššou, ako je minimálna mzda
  • prijať dar alebo iné bezodplatné plnenie len na základe písomnej zmluvy

Vo volebnom roku má audítor povinnosť overiť aj financovanie volebnej kampane podľa zákona o volebnej kampani.

Neustále sa vylepšuje aj metodika a starostlivosť o audítorov, ktorí sú vyžrebovaní na audit politických strán. Každoročne sa organizujú spoločné školenia audítorov s osobami, ktoré v politických stranách zodpovedjú z ekonomiku. Týchto školení sa zúčastňujú aj zástupcovia Štátnej komisie pre voľby, ktorá pravidelne prezentuje prípadové štúdie najčastejších nedostatkov. Dôraz sa preto kladie aj na vedenie účtovníctva politických strán. Môžeme konštatovať, že po zavedení týchto opatrení sa kvalita a vypovedacia schopnosť účtovných závierok ako aj celková disciplína podstatne zlepšila.

Aký je podľa zákona vzťah SKAU resp. audítorskej profesie s Úradom pre dohľad nad výkonom auditu (ÚDVA)?

Úrad pre dohľad nad výkonom auditu bol založený na základe požiadavky európskej legislatívy v roku 2008. Zmeny, ktoré vstúpili do účinnosti v roku 2016, výrazne posilnili právomoci a zodpovednosť dohľadu, najmä pri auditoch subjektov verejného záujmu (SVZ). Konkrétne dohľad nad kvalitou audítorov vykonávajúcich audit v SVZ prešli pod spomínaný úrad.

Ako sa dá preveriť kvalita či dôveryhodnosť audítora?

Všetci audítori podliehajú systému kontroly kvality, sú povinní celoživotne sa  vzdelávať a audit vykonávajú v súlade s medzinárodnými štandardmi. Verejný register ich kvality u nás ako aj inde v zahraničí neexistuje, ale ak bola audítorovi uložená sankcia, je to zverejnené v zozname audítorov verejne prístupnom na www stránke UDVA.

Ako koná audítor pri podozrení, že firma figuruje v podozrivých transakciách?

Podľa zákona je audítor takzvaná povinná osoba, čo znamená že musí mať spracovaný presný postup ako testuje, či ide o podozrivé transakcie. Ak má relevantné informácie, musí ich oznámiť príslušným orgánom ako je Finančná polícia, Národná banka Slovenska a podobne. Zákon zakotvuje presné postupy.

Ako hodnotíte kroky súčasnej vlády upravujúce podmienky podnikania?

Slovenskú komoru audítorov primárne zaujíma ako sú upravené podmienky výkonu auditu ako nástroja ochrany verejného záujmu. Ak zákony upravujúce podmienky podnikania vedú k transparentnej ekonomike, SKAU ich vždy bude plne podporovať.

SKAU je členom v medzinárodných inštitúciách IFAC (Medzinárodná federácia audítorov) a Accountacy Europe (predtým FEE - Európska federácia audítorov). Aké má z toho výhody?

IFAC je celosvetová medzinárodná organizácia, ktorá združuje profesijné komory, inštitúty audítorov a účtovníkov z celého sveta. Accountancy Europe je zase najväčšia  európska organizácia s podobným zameraním združujúca profesijné organizácie z 57 krajín Európy a Blízkeho východu. IFAC vydáva množstvo praktických materiálov pre audítorov a iné ekonomické profesie. Accountancy Europe napomáha najmä presadzovaniu štandardných postupov v audítorstve a účtovníctve v celej Európe.

Fotogaléria

 

Ing. Milan Mozolák

Prezident SKAU

Ing. Mária Horváthová

Viceprezident SKAU

Ing. Štefan Fabian, PhD.

Viceprezident SKAU

Ing. Milan Peťko

Predseda dozornej komisie

Ing. Jozef Škultéty PhD.

Predseda disciplinárnej komisie

Prezídium SKAU

Členovia

Video 1