O nás

Audítorská profesia v Slovenskej republike je riadená zákonom č. 423/2015 Z.z. účinným od 17.6.2016 (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“). V súčasnosti má Slovenská komora audítorov (ďalej len „SKAU“) 1 062 členov – fyzických a právnických osôb.

Reguláciu audítorskej profesie v EÚ zabezpečuje smernica EP a Rady 2014/56/EÚ o štatutárnom audite a zákon o audítoroch musí byť v súlade s touto smernicou. Zákon určuje postavenie SKAU, úlohy, ako aj požiadavky na reguláciu vstupu do audítorskej profesie.

Ing. Milan Mozolák
prezident Slovenskej komory audítorov

Novinky

29. marca 2021

Technológie posúvajú profesiu audítorov na výrazne vyššiu úroveň

2. februára 2021

Slovenská komora audítorov garantuje profesionálny a nestranný audit

Utrpia transparentnosť a efektívny výber daní? Slovenská komora audítorov (SKAU) väčšinu navrhovaných
5. januára 2021

Audítori: Korona urýchlila modernizáciu našej profesie

V rozhovore so staronovým prezidentom Slovenskej komory audítorov Ing. Milanom Mozolákom sa

Ako sa stať audítorom

Každý, kto sa chce stať audítorom, musí postupovať podľa zákona č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

V § 13 sa uvádza, že uchádzači musia prejsť registráciou do zoznamu asistentov štatutárneho audítora a musia spĺňať podmienky…

Príbeh našej profesie

Štvrťstoročie fungovania našej profesijnej Komory je ideálnou príležitosťou na pohľad do budúcnosti, ale aj na sumarizáciu križovatiek, cez ktoré SKAU za toto obdobie úspešne prešla. Úspešne najmä vďaka ľuďom, ktorí ju pomohli vybudovať a venovali jej svoju energiu, aby mohla byť sebavedomou stavovskou organizáciou s rešpektom doma, ale aj na pôde Európskej únie. Netreba však zabúdať, že Komora je tu predovšetkým pre audítorov samých, ako aj pre ich asistentov. Čítaj viac