O nás

Audítorská profesia v Slovenskej republike je riadená zákonom č. 423/2015 Z.z. účinným od 17.6.2016 (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“). V súčasnosti má Slovenská komora audítorov (ďalej len „SKAU“) 1 062 členov – fyzických a právnických osôb.

Reguláciu audítorskej profesie v EÚ zabezpečuje smernica EP a Rady 2014/56/EÚ o štatutárnom audite a zákon o audítoroch musí byť v súlade s touto smernicou. Zákon určuje postavenie SKAU, úlohy, ako aj požiadavky na reguláciu vstupu do audítorskej profesie.

Ing. Milan Mozolák
prezident Slovenskej komory audítorov

Novinky

6. decembra 2023

SKAU: neefektívne procesy – bujnejúci štátny aparát

6. novembra 2023

SKAU vytvorila na stránke mojapeticia.sk petíciu

27. apríla 2023

Milan Mozolák: Stále verím v zdravý rozum

Ako sa stať audítorom

Každý, kto sa chce stať audítorom, musí postupovať podľa zákona č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

V § 13 sa uvádza, že uchádzači musia prejsť registráciou do zoznamu asistentov štatutárneho audítora a musia spĺňať podmienky…

Príbeh našej profesie

Štvrťstoročie fungovania našej profesijnej Komory je ideálnou príležitosťou na pohľad do budúcnosti, ale aj na sumarizáciu križovatiek, cez ktoré SKAU za toto obdobie úspešne prešla. Úspešne najmä vďaka ľuďom, ktorí ju pomohli vybudovať a venovali jej svoju energiu, aby mohla byť sebavedomou stavovskou organizáciou s rešpektom doma, ale aj na pôde Európskej únie. Netreba však zabúdať, že Komora je tu predovšetkým pre audítorov samých, ako aj pre ich asistentov. Čítaj viac