Správy o udržateľnosti podnikov

Prínos World Standard-setters Conference
14. decembra 2022
Milan Mozolák: Stále verím v zdravý rozum
27. apríla 2023
Nové pravidlá pri zverejňovaní nefinančných informácií v účtovných závierkach

Koncom novembra (28. 11. 2022) schválila Rada Európskej únie smernicu o podávaní správ o udržateľnosti podnikov (CSRD), čím uviedla do „života“ nové pravidlá pri zverejňovaní nefinančných informácií v účtovných závierkach.

Smernica (podpisom predsedu Európskeho parlamentu a predsedom Rady EÚ a  zverejnením v Úradnom vestníku EÚ) nadobudne platnosť 20 dní po jej zverejnení – teda do konca tohto roka. Jej hlavným cieľom je vyriešiť nedostatky v existujúcich pravidlách zverejňovania nefinančných informácií, ktoré nemali dostatočnú kvalitu na to, aby ich investori mohli riadne zohľadniť. Takéto nedostatky bránia prechodu na udržateľné hospodárstvo. Schválená smernica mení a dopĺňa smernicu o nefinančnom podávaní správ z roku 2014. Zavádza podrobnejšie požiadavky na podávanie správ a zabezpečuje, že veľké spoločnosti musia podávať správy o otázkach udržateľnosti, ako sú environmentálne práva, sociálne práva, ľudské práva a faktory riadenia.

Platnosť pravidiel

Schválené pravidlá budú mať postupnú platnosť: Od 1. januára 2024 (prvé správy v roku 2025) budú platné pre spoločnosti, ktoré už spadajú do pôsobnosti smernice o nefinančnom výkazníctve 2014/95/EÚ; od 1. januára 2025 (prvé správy v roku 2026) budú platné pre ostatné veľké spoločnosti; od 1. januára 2026 (prvé správy v roku 2027) budú platné pre kótované malé a stredné spoločnosti, malé a menej zložité úverové inštitúcie a kaptívne poisťovne a od 1. januára 2028 (prvé správy v roku 2029) pre spoločnosti mimo Európskej únie s pobočkami/dcérskymi spoločnosťami.

Nutnosť certifikácie

Spoločnosti musia podávať správy v súlade s európskymi normami podávania správ o udržateľnosti, ktoré prijala Európska komisia prostredníctvom delegovaných aktov po technickom odporúčaní skupiny EFRAG. Ako na margo smernice poznamenala Ing. Zdenka Kvasková, expertka Slovenskej komory audítorov (SKAU) pre IFRS: „Podávanie správ musí byť certifikované akreditovaným nezávislým audítorom alebo certifikačným orgánom. Aby sa zabezpečilo, že spoločnosti budú dodržiavať pravidlá podávania správ, nezávislý audítor alebo certifikačný orgán musia zabezpečiť, aby informácie o udržateľnosti boli v súlade s certifikačnými normami, ktoré prijala Európska únia. Vykazovanie mimoeurópskych spoločností musí byť tiež certifikované, a to buď európskym audítorom, alebo audítorom so sídlom v tretej krajine.“

Text: SKAU

Zdroj: Smernica schválená Radou EÚ