Slovenská komora audítorov garantuje profesionálny a nestranný audit

Audítori: Korona urýchlila modernizáciu našej profesie
5. januára 2021
Technológie posúvajú profesiu audítorov na výrazne vyššiu úroveň
29. marca 2021

Utrpia transparentnosť a efektívny výber daní?

Slovenská komora audítorov (SKAU) väčšinu navrhovaných reformných opatrení Ministerstva hospodárstva SR, známych ako „Podnikateľské kilečko 2“ víta, no má vážne výhrady voči dvom z nich, ktorých prijatie by mohlo byť nakoniec kontraproduktívne.
Prezident SKAU, Ing. Milan Mozolák, je presvedčený, že „Prijatie návrhu zrušenia povinného členstva v profesijnej komore audítorov (SKAU) by malo vážne dôsledky nielen na kvalitu poskytovaných audítorských služieb, ale aj na záujmy štátu ako napr.: dodržiavanie právnych predpisov, efektívny výber daní a transparentnosť podnikania na Slovensku. Prijatím ďalšieho návrhu v znení: „Posilníme pôsobnosť dohľadového orgánu nad výkonom auditu“ sa tieto negatívne dôsledky neodstránia a činnosť profesijnej komory audítorov nenahradia.“ Ako dodal, profesionálny a nestranný audit je špecifickou a nezávislou formou kontroly dodržiavania právnych noriem, účtovnej a daňovej legislatívy, zákonov upravujúcich činnosť podnikateľských subjektov a z tohto dôvodu je vo vyspelých ekonomikách akceptovaný ako dôležitý nástroj a neoddeliteľná súčasť kvalitnej a dobre fungujúcej ekonomiky štátu.

Opodstatnenosť povinného členstva komore audítorov
Štatutárny audit je prísne regulovaná činnosť, ktorú upravujú právne predpisy Európskej únie, ktoré Slovensko ako jej člen, povinne prenieslo do národnej legislatívy. Pri výkone činnosti štatutárny audítor postupuje podľa Medzinárodných audítorských štandardov, ktoré sú globálnou normou auditu a jeho celosvetovo platnou a uznávanou platformou. Uplatňovaním týchto štandardov pri audite účtovných závierok podnikateľských subjektov sa zvyšuje konkurencieschopnosť slovenských podnikateľov a podporuje sa ich vstup na zahraničné trhy. Výrazným spôsobom sa posilňuje dôveryhodnosť vykazovaných hospodárskych výsledkov a tým sa ovplyvňuje prílev zahraničných investorov na Slovensko ako aj rozhodovanie domácich investorov a uzatváranie strategických obchodných partnerstiev. „Dodržiavanie týchto noriem je zabezpečené prostredníctvom povinného členstva audítorov a audítorských spoločností v profesijnej komore. Metodický výklad ako aj aplikáciu štandardov v praxi zabezpečuje komora formou systematického vzdelávania svojich členov a vydávaním metodických usmernení, ktoré sú záväzné pre všetkých členov. Dodržiavanie týchto štandardov je pravidelne kontrolované a pri porušení sankcionované, čím sa zabezpečuje zvyšovanie kvality poskytovaných audítorských služieb. Komora svojou činnosťou zabezpečuje rovnosť šancí pre všetkých členov bez ohľadu na ich veľkosť a v podstate pôsobí proti koncentrácii trhu a tým zabezpečuje nezávislosť, nestrannosť a konkurencieschopnosť v poskytovaní audítorských služieb.

Oslabenie transparentnosti?
Úrad pre dohľad nad výkonom auditu bol zriadený už v roku 2008. Súčasne platná legislatíva a to zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite zakotvuje kompetencie Úradu pre dohľad nad výkonom auditu nad činnosťou komory, jej členmi a tým aj nad samotným auditom. „Na základe kvalifikovaných a vecných dôvodov nepovažujeme návrhy Ministerstva hospodárstva SR na zrušenie povinného členstva v profesijnej komore audítorov a jeho nahradenie posilnením dohľadového orgánu nad výkonom auditu, za opodstatnené,“ vysvetľuje prezident SKAU, Ing. Milan Mozolák, a dodáva, že: „Zásahy do tohto funkčného a efektívneho systému, významne znížia účinnosť a nezávislosť dohľadu a prinesú neželaný efekt. Aj z dôvodu garancie deklarovanej snahy o transparentnosť v podnikaní a znižovania administratívnej záťaže, navrhujeme zastaviť proces zapracovania týchto návrhov do platnej legislatívy. Činnosť profesijnej komory audítorov a Úradu pre dohľad nad výkonom auditu tak ako je nastavená, v súčasnosti zodpovedá európskym štandardom a predstavuje fungujúci a efektívny model práce obidvoch inštitúcií. Slovenská komora audítorov ponúka svoje skúsenosti a chce byť nápomocná pri tvorbe opatrení zameraných na znižovanie administratívnej záťaže podnikateľov ako aj na posilnení kontrolného systému štátu bez prípadného navýšenia personálnych kapacít štátnych inštitúcií.“

Bratislava, 01.02.2021