Technológie posúvajú profesiu audítorov na výrazne vyššiu úroveň

Slovenská komora audítorov garantuje profesionálny a nestranný audit
2. februára 2021
SKAU: vzdelávanie na tému audit v samospráve
5. mája 2021

Za posledné desaťročie prešla profesia audítorov obrovskými zmenami – či už v rámci legislatívnych noriem, alebo v rámci konštantne stúpajúcich nárokov na ich odbornosť a profesionalitu. V súvislosti s touto problematikou sme položili pár otázok Ing. Petrovi Mrnkovi, členovi prezídia Slovenskej komory audítorov (SKAU).

Vašich členov – združených v rámci SKAU sa do značnej miery dotýkajú nielen zmeny v regulácii audítorov zo strany Európskej únie, ale aj stále sa meniace kritériá pre povinnosť auditov účtovných závierok na Slovensku. Alebo sú aj ďalšie?

– Prirodzene. Napriek vami spomínaným výzvam externého prostredia sú audítori čoraz intenzívnejšie nútení promptne reagovať aj na globálne trendy – v podobe razantného nástupu moderných technológií, digitalizácie, automatizácie a ďalších inovácií v podnikateľskej praxi. S tým dochádza k nárastu objemu dát a zároveň aj podielu informácií, komunikovaných elektronickou formou.

To je už realita a tá „nepustí“ – značná časť podnikania sa presúva do online priestoru a pod.. Sú slovenskí audítori v dostatočnej miere pripravení aj na túto situáciu?

– Technológie sú na to, aby nám pomáhali, my ich využívame a chceme využívať ešte viac. Dnes je úplne bežné, že v účtovníctve firiem – najmä tých nadnárodných – dochádza v rámci spracovania transakcií k implementácii robotických riešení. Dáta sa ukladajú do cloudov, spoločnosti presúvajú vedenie účtovníctva do servisných centier a napokon aj vďaka aktuálnej pandémii sa realizujú ekonomické procesy spoločností väčšinou vo virtuálnej podobe. Aj preto nie je teda náhoda, že sa uvedené trendy prejavujú aj v praxi slovenských audítorov – v rámci ich činnosti je tak bežnou súčasťou vypracovanej audítorskej dokumentácie aj množstvo údajov, získavaných a archivovaných v elektronickej podobe. Zároveň sa účtovné údaje spracovávajú pomocou rôznych IT riešení s väčším dôrazom na zohľadnenie rizík auditu. Rastie používanie štandardných nástrojov v audite, formulárov a vzorov dokumentácie.

Dá sa už teraz konkrétne pomenovať, aký vplyv na výslednú podobu auditu budú mať technológie budúcnosti?

– Hoci sa veci aj v tejto sfére dynamicky menia a neustále vyvíjajú, určité trendy a postupy je možné pozorovať a pomenovať už dnes. V prvom rade ide pri audite o spôsob, akým audítor získa klientské dáta. Doposiaľ zaužívaná výmena dát formou emailu alebo na USB bude už čoskoro nahradená sofistikovanejšími webovými portálmi, či ľahko aplikovateľnými rozhraniami medzi klientom a audítorom. Prípadne, alternatívne sa vykoná priamy prístup do účtovných systémov klienta, a to buď fyzicky alebo pomocou vzdialeného pripojenia. Umožní sa tým pasívne prezeranie dát, aktívne sťahovanie zostáv a vytváranie analýz. Niektoré technologické riešenia by mohli umožňovať aj tzv. real time auditing t.j. overovanie transakcií v reálnom čase – tak, ako postupne vznikali počas roka.

Spomínali ste viaceré trendy, no tie sa nekončia spôsobom získania podkladov a dát….

– Ale vo svojej podstate s nimi úzko súvisia. Ide o oblasť inovácií a s nimi súvisiace spracovávanie získaných dát. Už súčasné, aktuálne IT riešenia dokážu v užívateľsky prijateľnejšom prostredí oveľa rýchlejšie analyzovať veľké objemy dát. V tejto súvislosti aj audítori vo väčších audítorských spoločnostiach majú prístup k nadobudnutiu nových zručnosti. Môžu si vytvárať vlastné IT nástroje na spracovanie dát, odsúhlasovanie, filtrovanie transakcií pre testovanie podľa rizikových parametrov, vytváranie zostáv či konečných výstupov vhodných pre okamžité vloženie do audítorskej dokumentácie. Veľkú výzvu vidím aj vo využití umelej inteligencie a jej schopnosti posúdenia business rizík klienta v danom odvetví. Rovnako aj v následnom (na základe porovnania s podobnými zákazkami) návrhu vhodných rizík auditu a v konečnej fáze pri kreovaní primeraného plánu auditu. Od tohto okamihu je už len krok k plne automatickému spracovaniu všetkých účtovných transakcií počas roka (účtovného denníka) a výberu vzoriek na testovanie.

Nevenovali sme sa doposiaľ inováciám v oblasti testovania získaných vzoriek a samotnej dokumentácie, ktorou disponuje audítor v spisovom materiáli. Aké procesy a najmä zmeny očakávate v tejto oblasti?

– V tejto oblasti existuje už v súčasnosti viacero možností riešení. Bežné scanovanie dokumentov dnes už dokážu pokročilejšie aplikácie s OCR technológiou prečítať pre následné spracovanie. Spojenie týchto technológií s robotickými nástrojmi umožní analyzovať celé zmluvy, porovnať faktúry s dodacími listami a cenníkmi, alebo odsúhlasiť fakturované množstvá. Dnes sú už bežne k dispozícii aj mobilné a online aplikácie, ktoré nielen identifikujú relevantnú informáciu zo scanovaných účtovných podkladov, ale ju aj priamo zaevidujú v elektronickom spise audítora. Rovnako – aj v rámci audítorskej dokumentácie už existujú viaceré riešenia vo forme vzorov, preddefinovaných potvrdení na „zakliknutie“, robotov na tvorbu správ audítora, alebo iných výstupov, ktoré zjednodušujú aj štandardizujú prácu audítorov.

Dovoľte mi otázku na záver: majú sa podľa vás audítori obávať digitalizácie a inovácií, alebo sa stanú ich neodmysliteľným pomocníkom – v už beztak blízkej budúcnosti?

– Je dôležité si uvedomiť fakt, že už dnes dostupné technológie, ale aj tie, ktoré prídu, jednoznačne posúvajú profesiu a samotnú kvalitu audítorov na citeľne vyššiu úroveň. Zároveň akcelerujú rozvoj auditu do nových oblastí a v podobe, ktorá môže priniesť tak samotným audítorom, ako aj klientom novú, pridanú hodnotu. Je to podobné, ako napr. v oblasti mobilných aplikácií, z ktorých majú benefit tak používatelia, ako aj spoločnosti. Tieto technológie si samozrejme vyžadujú ľudí – profesionálnych audítorov, ktorí ich budú vedieť efektívne používať a prípadne vytvárať pre potreby svojich zákazok. Aj preto som presvedčený, že samotné technológie a inovácie tak v konečnom dôsledku zvýšia atraktívnosť profesie audítora a pritiahnu k nej aj mladých ľudí.

www.webnoviny.sk