Koronavírus neprerušil vzdelávanie audítorov
29. septembra 2020
SKAU: Audítori si za svojho prezidenta znovu zvolili Milana Mozoláka
11. novembra 2020

V časoch pandémie a následných ekonomických dopadov je dôležité, aby sa k ľuďom dostávali zrozumiteľné a najmä overené informácie. Slovenská komora audítorov preto prichádza s navigačným manuálom pre všetkých, ktorí sa potrebujú orientovať v správach audítora k účtovným závierkam.

Autorka manuálu s názvom “AKO ČÍTAŤ SPRÁVU AUDÍTORA” Ing. Alena Sermeková hovorí: Chceme pomôcť používateľom auditovaných účtovných závierok ľahšie sa orientovať v správach audítorov a porozumieť ich obsahu, aby vedeli objektívne zhodnotiť finančnú situáciu a výkon jednotlivých spoločnosti.”

 Manuál “AKO ČÍTAŤ SPRÁVU AUDÍTORA” poskytuje stručný a jasný návod. Vlastníci spoločností a ostatní používatelia účtovných závierok, ako sú veritelia, banky, zamestnanci, analytici, potenciálni akcionári, štát, robia rozhodnutia na základe informácií  uvedených v účtovných závierkach. Aby vedeli objektívne zhodnotiť finančnú situáciu a výkon spoločnosti, potrebujú spoľahlivé a nezávislé uistenie o informáciách uvedených v účtovnej závierke. Audit je tým nástrojom, ktorý toto uistenie poskytuje.

Audit účtovnej závierky je zákazkou na uisťovacie služby s primeraným uistením. Primerané uistenie, hoci nie je absolútnym uistením, poskytuje vysokú mieru istoty týkajúcu sa toho, či informácie poskytnuté v účtovných závierkach  nie sú významne nesprávne. Na dosiahnutie primeranej istoty musí audítor získať dostatok vhodných audítorských dôkazov, aby sa jeho riziko, že vydá nesprávny výrok, znížilo na prijateľne nízku úroveň.

Pri určovaní toho, čo je dôležité (podľa audítorov „významné“) uviesť v správe audítora, sa audítor zameriava na potreby používateľov účtovnej závierky. Audítor predpokladá, že títo používatelia:

  • majú primeranú znalosť podnikania, ekonomickej činnosti a účtovníctva, ako aj snahu porozumieť poskytovaným informáciám s primeranou starostlivosťou;
  • chápu, že účtovná závierka je pripravená, prezentovaná a kontrolovaná na úrovni významnosti;
  • poznajú neistoty spojené s ocenením položiek založenom na použití odhadov, úsudkov a na budúcich udalostiach;
  • vedia urobiť primerané ekonomické rozhodnutia na základe informácií v účtovných závierkach.

Kompletnú príručku “AKO ČÍTAŤ SPRÁVU AUDÍTORA” od autorky Ing. Aleny Sermekovej si môžete stiahnuť  TU