Koronavírus neprerušil vzdelávanie audítorov

Vláda chystá najväčšiu likvidáciu kontroly v ekonomike !
6. júla 2020
Aby bolo jasno
27. októbra 2020

Napriek nepriaznivej situácii v organizovaní podujatí, Slovenská komora audítorov neprerušila povinné vzdelávanie svojich členov.
„Práve naopak, zintenzívnili sme nielen rozsah ale kompletne sme prešli na digitálnu komunikáciu, a to nám umožnilo kontinuálne vzdelávanie obohatiť o nové moderné prvky“,   avizuje viceprezident pre vzdelávanie SKAU Ing. Štefan Fabian.

SKAU v týchto dňoch realizuje vzdelávací projekt, ktorý bol pripravený v spolupráci s Ministerstvom financií SR a je zameraný na štatutárny audit v samospráve.
Prax potvrdila význam auditu v tejto oblasti, keďže obce a ich financovanie tvoria súčasť rozpočtu verejnej správy Slovenskej republiky.

Audítori sa touto formou vzdelávajú a prehlbujú si svoje zručnosti a vedomosti v tejto oblasti tak, aby bol poskytnutý nezávislý názor audítora v Správe audítora, ktorá poslúži tak Ministerstvu financií SR ako aj klientom a bežným užívateľom týchto závierok.

Vedúca projektu a členka prezídia SKAU Ing. Mária Brániková hovorí : „Cieľom projektu je nielen ďalšie prehĺbenie odborných vedomostí  audítorov pre výkon štatutárneho auditu v samospráve obcí, ale aj výmena skúseností a tréning v realizácii auditu tak, ako požaduje prax. Z pohľadu súhrnnej účtovnej závierky štátu je dôležité, aby účtovníctvo obcí a účtovné závierky boli na kvalitatívnej úrovni a overené nezávislou odbornou kontrolou, ktorú predstavuje štatutárny audítor.“
Projekt je zameraný na súčasný právny stav vrátane vplyvov legislatívy súvisiacej s Covid-19, ktorá sa v účtovníctve obcí zobrazí v roku 2020 a teda aj podmienky na audit budú v tomto smere zmenené.

Ing. Fabian, PhD., viceprezident pre sústavné vzdelávanie v SKAU sa vyjadril, že „projekt svojím obsahom  a zameraním na audítorské postupy, účtovnú závierku a špecifiká subjektov miestnej samosprávy poskytuje audítorom detailný prehľad auditu účtovných závierok tak, aby audítorské správy boli odrazom skutočností, ktoré sú prezentované v účtovných závierkach ako aj uistením, že iné skutočnosti uvedené v závierkach, ktoré overuje audítor súčasne s účtovnou závierkou sú pravdivé a užitočné pre používateľov a ako aj pre MF SR k zostaveniu konsolidácií a záverečného účtu SR a zostavenie súhrnnej závierky MF SR  za SR.

Projekt sa skladá z informačného videa poskytnutého odborníkmi z Ministerstva financií SR a dvoch dvojdňových webinárov s lektormi Slovenskej komory audítorov a Ministerstva financií SR.