Noví starostovia v roku 0: Pohľad audítora na prvé kroky samosprávy po komunálnych voľbách

Ako zvýšiť záujem generácie alfa
13. novembra 2018
Audítori V4: Tlak na reguláciu audítorskej profesie zrýchľuje koncentráciu
5. februára 2019

V roku volieb v samospráve nastáva tak trochu kuriózna situácia,  keď úrad funguje do decembra s doterajším vedením a starostom a po voľbách v mesiaci december nastúpi nový starosta, ktorý vlastne ešte neovplyvní nastavené ekonomické procesy,  ale podpisuje sa pod “zdedenú” účtovnú závierku k poslednému dňu roka.  Táto  situácia sa pravidelne opakuje.  Ak sa rozhodnutím parlamentu nezmení termnín volieb, je možné len poradiť, aby si noví starostovia nechali od svojich odborných zamestnancov dôkladne vysvetliť, čo sa v účtovnej závierke prezentuje a mali na poznanie už “svojej” účtovnej závierky dostatočný časový priestor.

Komunálne voľby v novembri roku 2018 v mnohých mestách a obciach priniesli zmeny na pozíciách starostov aj zastupiteľstiev.  A v mnohých prípadoch nastúpili starostovia z iných profesných oblastí, doteraz nepoznajúci procesy v samospráve. Cez médiá už odkázali, že zrevidujú minulé obdobia, aj tak že dajú spraviť nové audity, niekedy aj za viac rokov. Pozrime sa, aké dôsledky môže mať opakovaný audit.

“Nová metla” – áno, ale …

Prečo je potrebné veľmi citlivo zvážiť takýto krok? Ak už bol v minulosti vykonaný audit s vydanou audítorskou správou a na tento účel vynaložené primerané finančné prostriedky z rozpočtu obce, môže sa novozvolený starosta vystaviť riziku nehospodárneho nakladania s finančnými prostriedkami obce. Hlavne v prípade, že správa audítora doterajšieho audítora je primeraná  daným okolnostiam,   Na poznanie minulosti je potrebný určitý čas fungovania starostu, kedy sa internými spôsobmi môže o procesoch presvedčiť a šetriť tak verejné financie.  Ak je určité dôvodné podozrenie   o potrebe revidovať minulosť, je daná možnosť požiadať audítora o poskytnutie iných uisťovacích služieb mimo samotného auditu.

Zákon a realita

Obce a mestá predstavujú miestnu územnú samosprávu, ktorá je daná ústavou a následne upravená zákonom /zákon o obciach/.  Sú to právnické osoby s vlastným majetkom a finančnými prostriedkami /rozpočtom/.  Obecné zastupiteľstvo  rozhoduje o základných otázkach života obce; najvyšším výkonným orgánom obce je starosta.  Celé fungovanie obcí je prísne regulované zákonmi, ktoré sa týkajú nakladania s majetkom obce /zákon o majetku obcí/, hospodárenia obce /zákon o rozpočtových pravidlách/, ako aj ďalšie zákony upravujúce činnosti samosprávy obce /napr. zákon o finančnej kontrole, zákon o verejnom obstarávaní, a iné/.  Povinnosť viesť účtovníctvo obciam ukladá zákon o účtovníctve.  Príjemcom účtovných závierok je MFSR, ale aj verejnosť tým, že je stanovená povinnosť zverejńovať účtovné závierky na webe /www.registeruz.sk/.

Ročnú účtovnú závierku obce overuje audítor, ktorý v správe audítora vyjadrí názor, či prezentácia v účtovných výkazoch /Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky/ je pravdivým a verným obrazom skutočností.  Proces auditu predstavuje množstvo úkonov, ktoré auditovaný subjekt ani nemá možnosť poznať a registrovať, kedy audítor na základe svojho odborného úsudku formuluje záverečný výrok. Cieľom je primerané uistenie používateľov účtovnej závierky, že prezentované skutočnosti poskytujú verný a pravdivý obraz  a sú v súlade s metodikou účtovníctva a súvisiacich legislatívnych predpisov.

Audítor overuje aj ďalšie skutočnosti ustanovené zákonom o rozpočtových pravidlách, predovšetkým rozpočtový proces, schvaľovanie záverečného účtu, dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania, vrátenie limitov celkového možného dlhu obce a tiež potrebu resp. povinnosť zavedenia ozdravného režimu.  Cieľom je uistiť prijímateľa správy, že obec konala resp. nekonala v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách. Povinnosť auditu vyplýva zo zákona a vykoná sa v súvislosti s konkrétnym účtovným obdobím. Názor audítora je zverejnený v správe audítora na stránke www.registeruz.sk.

Povinnosť auditu individuálnej účtovnej závierky sa na Slovensku týka cca 2 900 obcí /vrátane miest a mestských častí/.  Prax však ukazuje, že nie všetky si túto povinnosť plnia,  čím sa vystavujú riziku, že nerešpektovaním zákonnej povinnosti obec môže prísť o určité finančné plnenia /transfery, dotácie/  alebo kontrolné orgány toto porušenie viacerých zákonov zistia s príslušnými dôsledkami. Audítori sú zákonom zaviazaní, ak zistia porušenie povinností vyplývajúcich so zákona o rozpočtových pravidlách, túto skutočnosť písomne oznámiť MF.

Prax audítorov ukazuje, že väčšie celky v samospráve, kde sú právomoci a kompetencie jednotlivých orgánov a zamestnancov presne určené a hlavne od seba oddelené, dodržiavajú legislatívne zákony lepšie, ako je to v malých obciach.  Malé obce, kde je starosta a len niekoľko zamestnancov,  nevedia vytvoriť dostatočný kontrolný systém a to môže viesť k nesúladu so zákonmi.  Audítor preto v rámci overovania za významný prvok považuje preskúmanie existencie a fungovanie vnútorného kontrolného systému.

Noví starostovia, ktorí doteraz nemuseli poznať špecifiká fungovania samosprávy,  pretože pôsobili často v iných oblastiach života, budú rozhodne potrebovať určitý čas  na spoznanie procesov.  Spoznanie legislatívy je základný predpoklad. Je výhrou, ak starosta „zdedí“ svoj úrad s kvalifikovanými zamestnancami, ktorí by mohli ďalej plynule pokračovať vo svojej odbornej činnosti a boli by novému starostovi nápomocní. Prax ukazuje, že tam, kde príde ku kompletnej výmene osôb a to vrátane odborných zamestnancov je doba naštartovania často dlhá a nastáva učenie sa na vlastných chybách.

M.Brániková, 3.1.2019