Samospráva a profesionálny, aj nezávislý audit

SKAU: vzdelávanie na tému audit v samospráve
5. mája 2021
Audítori: Plán obnovy prinesie zvýšený záujem o audítorské služby
27. júla 2021

Nie je tomu tak dávno, ako Slovenská komora audítorov (SKAU) spolu s Ministerstvom financií SR (MF SR) úspešne realizovali projekt, týkajúci sa auditu samospráv. Ide o pomerne špecifickú problematiku, týkajúcu sa nielen samospráv, ale aj nakladania s verejnými finančnými zdrojmi. Položili sme pár otázok  vedúcej projektu a viceprezidentke pre sústavné vzdelávanie SKAU – Márii Bránikovej. 

Čím je účtovníctvo samospráv špecifickejšie oproti ostatným – napr. súkromným právnickým subjektom?

– Samospráva, ktorú ako takú tvoria obce, mestá a vyššie územné celky, ktoré sú súčasťou verejnej správy, disponuje pomerne rozsiahlym systémom účtovníctva. Nečudo – hospodária s veľkým objemom  vlastných a verejných prostriedkov. V podmienkach Slovenskej  republiky sa bavíme približne o troch tisícoch subjektov, ktoré si môžu zriaďovať vlastné rozpočtové a príspevkové organizácie, prípadne zakladať podnikateľské právnické subjekty – a to tak vo forme akciových spoločností, ako aj spoločností s ručeným obmedzením.

Môžete to viac konkretizovať?

– V praxi to vyzerá tak, že každý subjekt , teda de facto každá účtovná jednotka, zostavuje individuálnu účtovnú závierku. Ak má konkrétna zložka samosprávy zriadené resp. založené účtovné jednotky, ktoré možno definovať ako „dcérske  účtovné jednotky“ a ona sama je „materskou účtovnou jednotkou“, potom im zo zákona vyplýva povinnosť zostavovať aj konsolidovanú účtovnú závierku. Zároveň sú účtovné závierky obcí, miest a vyšších územných celkov povinne auditované podľa zákonných predpisov, akými sú zákon o účtovníctve,  zákon o obecnom zriadení, o samosprávnych krajoch ako aj zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Vplýva na audit samospráv len národná legislatívna regulácia, alebo do neho zasahuje aj nadnárodná? Pretože pokiaľ áno, zrejme si to následne vyžaduje aj pomerne vysokú odbornú znalosť toho, kto daný audit vykonáva…

– Samozrejme, vplývajú obe. Účtovné závierky, ich zostavenie a výročné správy subjektov samosprávy majú svoje špecifické pravidlá, vyplývajúce z osobitných zákonov. To je aj dôvod, prečo si vyžadujú vysoké odborné vedomosti audítorov.  Práve oni – pri kvalifikovanom a odbornom overovaní podkladov – postupujú v zmysle medzinárodných  audítorských štandardov /ISA/. Ide o proces auditu, pričom sa zároveň aplikujú  aj legislatívne úpravy, aktuálne platné v Slovenskej republike. Nakoniec, vyplýva to aj zo samotného cieľu realizácie auditu a to po získaní všetkých relevantných dôkazov a ich vyhodnotení – vydať správu audítora, a tým povedať tretej strane (napr. MF SR,  bankám, vedeniu auditovaných subjektov,  ale aj verejnosti a pod.), že účtovná závierka daného subjektu – v tomto prípade samosprávy – je zostavená v súlade s platnou legislatívou, že je poskytnutý tzv. „verný a pravdivý obraz“ a že v hospodárení sú  dodržané základné pravidlá.

Tie sú z vášho pohľadu ktoré?

– Ide o zostavovanie rozpočtov podľa zákona, schválenie záverečného  účtu, dodržiavanie pravidiel návratných zdrojov financovania – vrátanie dodržania dlhového zaťaženia, a v prípade nepriaznivého stavu aj informácie o ozdravnom režime, aby overovaný subjekt predišiel nútenej správe. Celý proces auditu samospráv je vo svojej podstate veľmi  špecifický napr. aj v porovnaní s podnikateľskými subjektami. Preto si vyžaduje neustále vzdelávanie a prehlbovanie si vedomostí. A zároveň, je nutné aby samotný audítor bol absolútne nezávislý  od overovaného subjektu, aby bola teda garantovaná nielen odbornosť ale aj nezávislosť auditu, v rámci ktorého audítor musí aplikovať profesionálny skepticizmus. Na to, aby tomu tak bolo, si potrebuje audítor neustále prehlbovať odborné vedomosti, zamerané na špecifiká samosprávy. Nie je preto náhoda, že v rámci SKAU sú audítori, častokrát sa špecializujúci práve na oblasť samosprávy a verejných rozpočtov. A nielen to. Pokiaľ ide o významný auditovaný subjekt, spĺňajúci podmienky „subjektu verejného záujmu“, ako sú napr. vyššie územné celky či veľké mestá vstupujúce do konsolidácie, je audítor evidovaný a vedený aj Úradom pre dohľad nad audítorskou činnosťou (UDVA).

SKAU spolupracuje v rámci projektu školenia audítorov v súvislosťami s overovaním samospráv spoločne s MF SR. Je táto vaša kooperácia dlhodobá a čím bola podmienená?

– V prvom rade ide o prirodzenú spoluprácu s rezortom, ktorý má najväčší záujem na transparentnosti činnosti samospráv a efektívnom nakladaní s verejnými finančnými zdrojmi. Z tohto pohľadu SKAU usmerňuje  svojich členov – audítorov – vydávaním a zverejňovaním Usmernení, ktorých osobitnou súčasťou je časť, týkajúca sa samospráv. Naši audítori svoje správy upravujú v medzinárodnom kontexte, pričom sa riadia medzinárodnými štandardami ISA. Aby boli jasne pochopiteľné a čitateľné aj samotným príjemcom na strane samospráv, vydali sme príručku, ktorej cieľom je poradiť, „ako čítať audítorské správy.“

S tou zrozumiteľnosťou máte pravdu – neraz sa javia, ako príliš štandardizované…

– To je pravda, ale odborníci vedia čo znamená výrok bez výhrad, s výhradou, záporný výrok alebo odmietnutie výroku. V mnohých prípadoch je veľký význam výrokov v správe audítora, kedy overované subjekty prijímajú dotácie.  Samozrejme, pre samotný manažment overovaných subjektov je v prvom rade dôležitá správa o súlade s príslušnými ekonomickými a rozpočtovými zákonmi.

Akosi sme opomenuli rolu a hlavne vašu súčinnosť pri riešení auditov samospráv s rezortom financií…

– MF SR má veľký záujem o kvalitné overovanie závierok; keď sa na medzinárodnej úrovni v správach o Slovensku  hovorí o viacnásobnej kontrole v oblasti verejných financií, tá sa realizuje  aj  overovaním zo strany nezávislých osôb – štatutárnych audítorov. Z tohto pohľadu je taktiež dôležité overenie aj na národnej úrovni, pretože overené účtovné závierky  – a to tak konsolidované, prípadne individuálne – vstupujú do súhrnnej účtovnej závierky verejnej správy, ktorej zostavovateľom je práve MF SR a ktorá vo finále taktiež podlieha auditu.  Z uvedeného vyplýva dôležitosť auditu na jednotlivých stupňoch účtovných závierok: sú v konečnom dôsledku údajmi pre finálne spracovanie na úrovni MFSR. A práve to bol aj dôvod pre vznik a úspešnú realizáciu, ako aj plánované pokračovanie projektu „Audit v samospráve,“ na ktorom SKAU participovala aj s odborníkmi z MF SR.

Realizujete okrem tohto projektu aj nejaké ďalšie, ktoré stoja za pozornosť?

– Samozrejme. Okrem projektu „Audit v samospráve,“ do ktorého sa ešte môžu zapojiť aj ďalší audítori samoštúdiom na základe e-learningu, a získať tak po absolvovaní záverečného testu certifikát, priebežne organizujeme vzdelávanie formou webinárov na tému závierok a auditu  pre oblasť samosprávy, ktorých cieľom je prehĺbenie vedomostí aj vzhľadom na aktuálnu situáciu spôsobenú pandémiou ochorenia COVID-19, ktorá v roku 2020  významne vplývala na reguláciu účtovných závierok, posunutie termínov  a niektorých zmierňujúcich opatrení  v oblasti rozpočtových pravidiel.

www.financnenoviny.com