SKAU: vzdelávanie na tému audit v samospráve

Technológie posúvajú profesiu audítorov na výrazne vyššiu úroveň
29. marca 2021
Samospráva a profesionálny, aj nezávislý audit
12. mája 2021

Prechod na progresívnu digitálnu komunikáciu umožnil Slovenskej komore audítorov (SKAU) nielen kontinuálne obohatiť vzdelávanie o nové, moderné prvky, ale aj úspešne realizovať certifikovaný vzdelávací projekt „Audit v samospráve,“ ktorý pripravila v spolupráci a s podporou Ministerstva financií SR (MF SR).

Projekt bol rozdelený do viacerých častí: v rámci prvej boli zorganizované dve vzdelávanie akcie. Ich témami bola individuálna účtovná závierka a konsolidovaná účtovná závierka.

Vzdelávanie bolo navyše doplnené formou samoštúdia pomocou dvoch dvojhodinových videí, zameraných na témy „Úvod k auditu v samospráve“ a „Rozpočtové pravidlá v praxi z pohľadu audítora pre obce/mestá a VÚC.“ Vysokú kvalitu vzdelávania zabezpečili jeho lektori a odborní garanti, ktorými boli zástupcovia MF SR Ing. Miriam Majorová a PhD., Ing. Lucia Kašiarová; Úradu pre dohľad nad výkonom auditu (UDVA), ktorý zastupovala jeho generálna riaditeľka Ing. Katarína Kaszasová a zástupcov SKAU: Ing. Márie Bránikovej, Ing. Štefana Fabiana, PhD. a Ing. Terézie Urbanovej. Pre štatutárnych audítorov a ich asistentov, ktorí sa nemohli zúčastniť septembrových webinárov, boli prednášky uložené v e-learningovom systéme SKAU, vďaka čomu ich nielenže mohli absolvovať v ľubovoľnom čase, ale následne – po splnení podmienky vzdelávania – im bolo umožnené absolvovať test.

V rámci druhej časti projektu boli 21.1.2021 pomocou on line testu preverené vedomosti, odborné informácie a poznatky účastníkov vzdelávacieho projektu. Všetci 46 štatutárni audítori a 24 asistenti štatutárneho audítora ho nakoniec absolvovali  úspešne, vďaka čomu obdržali certifikáty o absolvovaní projektu, podpísané Milanom Mozolákom, prezidentom SKAU a (v tom čase) podpredsedom vlády a ministrom financií SR – Eduardom Hegerom.

Úspešní absolventi sa pritom môžu v rámci uvedeného projektu vzdelávať aj naďalej a to formou absolvovania prednášok, uložených v e-learningovom systéme SKAU. Ako na margo vzdelávacieho projektu poznamenala jeho vedúca a viceprezidentka pre sústavné vzdelávanie SKAU – Ing. Mária Brániková: „Aj na základe pozitívnych vyjadrení garantov vzdelávacieho certifikovaného projektu môžeme spokojne konštatovať, že takéto odborné aktivity majú svoje opodstatnenie. V praxi sa totiž odzrkadlia predovšetkým vo zvýšení odbornej a profesionálnej kvalifikácie a činnosti účastníkov projektu – najmä v rámci auditu vykonávaného v oblasti samosprávy. Z toho následne vyplýva aj prirodzený záujem a snaha Slovenskej komory audítorov  kvalitne vykonávať zákazky v rámci samosprávy – ako súčasti verejnej správy Slovenskej republiky. To je nakoniec aj dôvod, prečo práve v tejto oblasti pripravujeme v dohľadnom čase ďalšie, tematicky atraktívne odborné vzdelávanie.“

www.financnenoviny.com