Štatutárny audit a audítori v kocke

Významne ocenenie za celoživotnú prácu pre dlhoročného člena SKAU
28. októbra 2021
Stretnutie prezidentov audítorských komôr
31. mája 2022

Úloha nezávislej a regulovanej profesie audítora, výkon auditu a ich význam pre spoločnosť

1. časť 

Položili ste si niekedy otázku, čo je vlastne nezávislý audit a čo by ste mali vedieť nielen o samotnom štatutárnom audite, audítoroch či dohľade, ale aj o význame tejto nezávislej regulovanej profesie pre spoločnosť? Zorientovať sa v tejto problematike vám v nasledujúcich riadkoch pomôžeme spolu s Ing. Zdenkou Kvaskovou, audítorkou a členkou prezídia SKAU. ●●●Čo je podstatou štatutárneho auditu a o čo pri ňom vlastne ide?– Štatutárny audit (resp. ďalej len audit) je zákonom nariadená kontrola ročnej účtovnej závierky spoločnosti, ktorá pomocou tohto výkazu transparentne definuje svoju objektívnu finančnú výkonnosť. Práve transparentnosť výsledkov je následne významnou pomôckou a do značnej miery aj „garanciou“ pre investorov, akcionárov a iné zainteresované strany, ktoré sa následne pri rozhodovaní o svojich ďalších krokoch, plánoch a postupoch spoliehajú práve na profesionálne a nezávisle auditované finančné výkazy. Právne predpisy EÚ vyžadujú audit veľkých a stredných spoločností, pričom je už len na samotných členských štátoch, či sa rozhodnú vyžadovať audity aj menších subjektov.Ako je to v praxi s podmienkami auditu u nás, na Slovensku?

– Podľa poslednej verzie v súčasnosti platnej legislatívy v Slovenskej republike sa voči auditovaným subjektom pomerne výrazne uvoľnili podmienky pre povinný audit. U obchodných spoločností sa pre povinnosť auditu vyžaduje, aby celková suma majetku prevýšila až 4 mil. Eur, aby čistý obrat presiahol až 8 mil. Eur a počet zamestnancov dosahoval číslo 50. V praxi to znamená, že sme prijali prísnejšiu legislatívu, než vyžadujú právne predpisy Európskej únie, vďaka čomu sa u nás už nevyžaduje audit  stredne veľkých obchodných spoločností. Spomenuté limity používajú členské štáty EÚ, ktoré sú omnoho väčšie ako Slovensko a teda majú omnoho väčší trh a veľa veľkých spoločností.

Ktoré konkrétne informácie pre vami už spomínané auditované spoločnosti, investorov a akcionárov  poskytuje účtovná závierka overená certifikovaným audítorom?

– Účtovná závierka sa zverejňuje pre externých používateľov vrátane súčasných a potenciálnych investorov, a iných veriteľov. Zobrazuje finančnú situáciu spoločnosti, čo sú informácie o aktívach spoločnosti, ako sú hotovosť, zásoby a fixné aktíva; a záväzky, ako sú pôžičky, obchodné záväzky a daňové záväzky. Prezentuje tiež výsledky operácií spoločnosti, ako sú výnosy, náklady, dane a zisk.

Môžete nám v krátkosti vysvetliť, ako sa v praxi vykonáva samotný štatutárny audit?

– Zákazka na audit má zvyčajne tri fázy: plánovanie, vykonávanie a príprava a vydanie správy. Samotný audit si vyžaduje ročnú spoluprácu medzi multidisciplinárnym tímom audítorov a expertov v rôznych oblastiach. Pri plánovaní sa audítorský tím snaží v prvom rade pochopiť prevádzkové prostredie spoločnosti a identifikovať možné riziká, relevantné pre jej účtovnú závierku. Pri samotnej realizácii auditu dochádza zo strany štatutárnych audítorov k zhromažďovaniu a vyhodnocovaniu dôkazov prostredníctvom kombinácie postupov. Takými sú napr. otázky kladené manažmentu, testovanie vnútorných kontrol spoločnosti, analýzy a overovanie transakcií a zostatkov či získavanie potvrdení tretích strán. Hlavným cieľom audítora v tomto procese je  získanie dostatočných objektívnych audítorských dôkazov, ktoré slúžia na vyvodenie primeraných záverov, na základe ktorých je založený názor audítora, ktorý je následne aj zverejnený.

Čo konkrétne býva výsledkom štatutárneho auditu? Stanovisko audítora…?

– Hlavným výstupom auditu je verejne dostupná správa audítora. V nej je najdôležitejší odsek Názor (používajú sa aj pojmy stanovisko, výrok  audítora),v ktorom audítor  uvádza, či je priložená účtovná závierka zostavená v súlade s účtovnými štandardmi a či verne a pravdivo prezentuje finančnú situáciu  spoločnosti k danému dátumu a za dané obdobie. Pre účtovné jednotky definované ako subjekty verejného záujmu (SVZ alebo angl. skratka PIE) sa používa tzv. rozšírená správa, kde audítor okrem vyjadrenia názoru na účtovnú závierku uvádza aj iné skutočnosti požadované európskym nariadením. Zároveň audítori subjektov verejného záujmu (PIE) vo svojich správach vysvetľujú kľúčové záležitosti auditu (KAM), čo sú vlastne, čo sú vlastne faktory, predstavujúce najvýznamnejšie riziká s najvyšším vplyvom na výsledky auditu.

V súvislosti s auditom a prácou štatutárneho audítora sa často stretávame s pojmom „subjekt verejného záujmu“. O čo  ide a prečo je dôležité práve jeho definovanie?– Subjekt verejného záujmu je definovaný v smernici EÚ o účtovníctve a smernici EÚ o audite ako kótovaný subjekt, úverová inštitúcia, poisťovňa, pričom jednotlivé členské štáty EÚ si môžu na vnútroštátnej úrovni určiť ďalšie subjekty ako subjekty verejného záujmu. Ide napr. o subjekty, ktoré sú dôležité/strategické pre hospodárstvo krajiny. U nás, na Slovensku, sú to okrem vyššie uvedených aj napr. Železnice Slovenskej republiky a obchodné spoločnosti, ktoré spĺňajú osobitné podmienky. Viac podrobností o subjektoch verejného záujmu sa dá nájsť v Zákone č. 423/2015 o štatutárnom audite.  Nariadenie EP a Rady (EÚ) č. 537/2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu stanovuje špecifické požiadavky týkajúce sa štatutárneho auditu subjektu verejného záujmu. Správna definícia a identifikácia subjektov verejného záujmu sú kľúčové na určenie, ktoré subjekty patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia EÚ. A nielen to. Spomínané požiadavky sú náročnejšie a idú nad rámec požiadaviek smernice EÚ o audite, ktorá platí pre všetky štatutárne audity.Verejnosti je pomerne neznámy aj orgán, nazývajúci sa výbor pre audit. Aká je v súvislosti s výkonom štatutárneho auditu jeho rola?– Výbor pre audit pozostáva z členov dozornej rady spoločnosti alebo z členov menovaných akcionármi na to, aby garantoval, že budú záujmy akcionárov náležite chránené vo vzťahu k procesu finančného výkazníctva. Na to, aby sa tento cieľ dosiahol, musí byť väčšina členov výboru pre audit nezávislá od spoločnosti. Legislatíva EÚ zároveň vyžaduje, aby aspoň jeden člen výboru pre audit mal kompetenciu v oblasti účtovníctva a/alebo auditu. Zároveň z toho vyplývajú aj najdôležitejšie úlohy obsiahnuté v právnych predpisoch EÚ pre výbory pre audit subjektov verejného záujmu, ktorými sú povinnosť monitorovať proces finančného výkazníctva a príslušné kontroly, kontrolovať nezávislosť audítora vrátane predbežného schválenia všetkých povolených neaudítorských služieb, dať odporúčanie na vymenovanie audítora.(pokračovanie nabudúce) Text: SCGZdroj: Accountancy Europe,

www.accountancyeurope.euhttps://financnenoviny.com/uloha-nezavislej-a-regulovanej-profesie-auditora-vykon-auditu-a-ich-vyznam-pre-spolocnost-1/