Stretnutie prezidentov audítorských komôr

Štatutárny audit a audítori v kocke
31. mája 2022
30. rokov SKAU
1. júna 2022

Zástupcovia IFAC a AE zvýraznili renomé a dôležitosť profesie audítorov

PRAHA –  V druhej polovici mája (19. – 20. mája 2022) sa v Prahe uskutočnila 20. výročná schôdza  prezidentov národných audítorských komôr krajín Vyšehradskej štvorky (V4).

O tom, že dvojdňové stretnutie malo prestížnu úroveň, svedčí aj zastúpenie jej účastníkov. Okrem prezidentov a zástupcov audítorských komôr – z Poľska o. i. prezidentka Barbara Misterska-Dragan, z Maďarska viceprezidentka Éva Barsi, zo Slovenskej republiky prezident Milan Mozolák a z hostiteľskej Komory audítorov Českej republiky prezidentka Irena Liškařová –  sa na stretnutí zúčastnili aj Alan Johnson, prezident IFAC (Medzinárodnej federácie účtovníkov sídliacej v New Yorku, zastupujúcej 3 milióny profesionálov v oblasti auditu, účtovníctva a poradenstva v 130 krajinách sveta), a Myles Thompson, prezident AE (Accountancy Europe), obdobnej európskej organizácie sídliacej v belgickom Bruseli. Účastníkmi slovenského zastúpenia boli v Prahe okrem prezidenta SKAU Milana Mozoláka aj Zdenka Kvasková (členka Prezídia, predsedníčka Východoslovenskej územnej sekcie) a Daniel Šalamún (člen Prezídia zodpovedný za medzinárodné vzťahy, člen Komisie pre  audítorské štandardy a Komisie pre etiku a nezávislosť).

Široké spektrum tém

V rámci stretnutia sa prítomní zástupcovia audítorských komôr venovali témam ako: iniciatíva IFAC a jej vplyv na audit malých a stredných podnikov, označovaných aj ako menej komplexné entity, nový štandard pre audit malých a stredných podnikov, vplyv Medzinárodných štandardov riadenia kvality na malé a menšie audítorské spoločnosti, ktoré nevykonávajú audity subjektov verejného záujmu. A nielen to. Predmetom výmeny názorov a skúseností boli aj nasledujúce témy: iniciatívy EÚ a ich priamy vplyv na profesiu audítora; realizácia smerníc a nariadení EÚ; očakávané zmeny v oblasti auditu, ako aj vplyv nezávislého verejného dohľadu na profesijné organizácie. Veľkou a pomerne široko diskutovanou témou sa stala aj problematika zákonných limitov audítorov v jednotlivých krajinách V4, poplatky za realizované audity, ako aj náklady na vykonávanie činnosti certifikovaných audítorov; problematika kontroly kvality auditu v rámci krajín V4; budúcnosť a rozvoj profesie audítora a otázka atraktívnosti povolania pre mladých ľudí.

Na rade je Slovensko

Počas osobitného stretnutia a rozhovorov slovenskej delegácie odovzdal prezident Slovenskej komory audítorov Milan Mozolák pri príležitosti 30. výročia vzniku SKAU Alanovi Johnsonovi a Mylesovi Thompsonovi spomienkové predmety. Pražské stretnutie bolo nad očakávanie úspešné, a to nielen z hľadiska jeho odbornej, pracovnej časti, ale aj  z kultúrno-spoločenskej stránky, keďže stretnutie sa uskutočnilo v malebnom prostredí historickej Prahy. Ďalší, v poradí už 21. ročník výročnej schôdze  prezidentov národných audítorských komôr krajín Vyšehradskej štvorky hostí na budúci rok Slovensko a Slovenská komora audítorov. Aj preto bolo pražské stretnutie vhodnou motiváciou pre SKAU vybrať ďalšie zaujímavé miesto (po navštívených lokalitách, akými boli Tatry či Levoča v minulosti), ktoré bude nielen príjemným prostredím na rokovanie, ale aj atraktívnym a inšpirujúcim predstavením Slovenska. Ako na margo toho na záver uviedol aj prezident SKAU Milan Mozolák: „Slovenská komora audítorov aj vzhľadom na svoje tridsaťročné skúsenosti a výsledky chce ako budúci hostiteľ stretnutia dokázať, že právom je lídrom v rámci V4 v implementácii medzinárodných štandardov do praxe, digitalizácii činností a služieb poskytovaných svojimi členmi, ale aj celým zázemím v rámci Komory, ktorým podporuje audítorov metodicky, vzdelávaním, rôznymi pracovnými materiálmi a prácou expertov.“

Text a foto: SKAU

Title

Zľava doprava: Myles Thompson (prezident AE), Daniel Šalamún (SKAU), Milan Mozolák (SKAU), Zdenka Kvasková (SKAU), Alan Johnson (prezident IFAC)