Dôležité informácie

1)      Zákon o štatutárnom audite č. 423/2015 Z.z. a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

2)      Smernica EP a Rady 2014/56/EÚ

3)      Nariadenie EP a Rady č. 537/2014

4)      Konsolidované znenie Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES

5)      Audítorské štandardy:

          PRÍRUČKA MEDZINÁRODNÝCH USMERNENÍ NA KONTROLU KVALITY, AUDIT, PREVERENIE, INÉ UISŤOVACIE A SÚVISIACE SLUŽBY, vydanie IFAC 2016 – 2017, tri zväzky

6)    Etický kódex audítora

7)    Zákon č. 211/2000 Z .z. o slobodnom prístupe k informáciám

Asistent štatutárneho audítora je fyzická osoba zapísaná v zozname vedenom Komorou audítorov.  Do tohto zoznamu Komora zapíše na základe písomnej žiadosti každú fyzickú osobu, ktorá spĺňa podmienky zákona č. 423/015 o štatutárnom audite §13:

 • je plne spôsobilá na právne úkony,
 • má dobrú povesť,
 • má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
 • úspešne absolvovala vstupný test, ktorým sa overuje odborná úroveň teoretických vedomostí uchádzača pred komisiou určenou komorou,
 • zaplatila komore poplatok za vstupný test a zápisné za zápis do zoznamu asistentov štatutárneho audítora.

Rozsah, obsah a spôsob vykonania vstupného testu a všetky podrobnosti súvisiace s vykonaním vstupného testu určí Komora.

VSTUPNÝ TEST - VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Vstupným testom sa overuje spôsobilosť uchádzača na výkon činnosti asistenta štatutárneho audítora odborná úroveň teoretických vedomostí uchádzača a ich aplikácia na využitie v praxi.

Vstupný test sa bude konať v elektronickej forme. Každý uchádzač ho absolvuje individuálne. Všetky pokyny k vykonaniu vstupného testu elektronickou formou budú uchádzačovi zaslané v dostatočnom predstihu pred dátumom jeho konania.

Vstupný test je zameraný na:
Účtovníctvo – v rozsahu základných princípov podvojného účtovníctva pre podnikateľov podľa predpisov platných v Slovenskej republike (Zákon o účtovníctve a príslušné opatrenia vydané Ministerstvom financií SR),
Auditing – medzinárodné audítorské štandardy ISA (platný a účinný zákon o audítoroch, základné princípy auditu), zásady profesionálneho správania sa štatutárneho audítora a asistenta štatutárneho audítora – Etický kódex audítora SKAU,
Dane – platný a účinný zákon o dani z príjmov, zákon o dani z pridanej hodnoty, správa daní – daňový poriadok

Okruhy tém  na vykonanie vstupného testu a odporúčaný zoznam literatúry je zverejňovaný na webovom sídle Komory každoročne do 31. marca.

V prípade neúspechu pri vykonaní vstupného testu sa môže uchádzač prihlásiť na jeho opakovanie v niektorom z ďalších termínov. Ak uchádzač bol neúspešný len z  jednej oblasti, môže opakovať vstupný test len z tejto oblasti, najneskôr do konca nasledujúceho roku po neúspešnom vykonaní vstupného testu z jednej oblasti. Poplatok pri opakovaní vstupného testu z jednej oblasti sa platí v polovičnej výške z poplatku za vykonanie vstupného testu.

Ak bol neúspešný z dvoch oblastí opakuje vstupný test v plnom rozsahu a platí poplatok za vykonanie vstupného testu v plnej výške.

Uchádzač, ktorý absolvoval vstupný test, bude o výsledku informovaný písomnou formou najneskôr do 30 dní odo dňa konania vstupného testu. Úspešným účastníkom vstupného testu bude predložená výzva na úhradu poplatku za zápis do zoznamu asistentov štatutárneho audítora a výzva na úhradu ročného príspevku.

Po splnení podmienok praxe a štúdia ako asistent štatutárneho audítora sa môžete prihlásiť k audítorskej skúške, ktorú zabezpečuje UDVA. Bližšie informácie získate na webovom sídle UDVA.

Audítorská skúška je zameraná na oblasti uvedené v zákone:

 • ekonómiu, finančné riadenie a finančnú analýzu
 • účtovníctvo vrátane manažérskeho účtovníctva
 • zostavovanie individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky
 • medzinárodné štandardy pre finančné výkazníctvo (ďalej len „medzinárodné účtovné štandardy“), ktoré sú prijaté podľa osobitného predpisu
 • občianske právo, obchodné právo, finančné právo, pracovné právo, právo sociálneho poistenia a iné právne odvetvia ustanovené v skúšobnom poriadku
 • informačné systémy riadenia, riadenie rizika a vnútornej kontroly, systémy spracovania dát, matematické a štatistické metódy využívané pri výkone štatutárneho auditu
 • audítorské postupy, metódy a techniky vrátane medzinárodných audítorských štandardov, právne predpisy týkajúce sa štatutárneho auditu, štatutárnych audítorov a audítorských spoločností
 • Etický kódex audítora

Audítorská skúška má písomnú formu a pozostáva z čiastkových skúšok. Bližšie informácie získate tu.

SKAU je aktívna aj na medzinárodnej pôde

Od roku 2001 je Slovenská komora audítorov aktívna aj v zahraničí. Stala sa členom IFAC  a o rok neskôr aj FEE (dnes AE – Acconutancy Europe).

SKAU pod vedením vtedajšieho prezidenta Ing. Ivana Bošelu, PhD., v roku 2001 iniciovala vznik pravidelných stretnutí prezidentov komôr krajín Vyšehradskej štvorky. Konajú sa pravidelne každý rok, vždy v inej členskej krajine. Slovensko bolo hostiteľskou krajinou v rokoch 2001, 2005, 2009, 2013 a 2017 – v roku 25. výročia založenia SKAU.

Cieľom stretnutí je vzájomná výmena skúseností z aplikácie nariadení a smerníc EÚ, ako aj  medzinárodných štandardov a previerok kvality.
Krajiny V4 zároveň presadzujú spoločné záujmy v medzinárodných inštitúciách ako je AE a IFAC.

AE

Accountancy Europe – Accountancy Europe (AE) je európske združenie audítorov a profesionálnych účtovníkov ktorého je SKAU členom (predtým sa AE nazývala Európska federácia účtovníkov – FEE, tento názov sa už nepoužíva), www.accountancyeurope.eu.
Európska federácia účtovníkov a audítorov malých a stredných podnikov www.efaa.com 

Zástupcovia SKAU v pracovných skupinách AE

Výročná správa AE /2017 Annual report   [4MB – PDF formát]

Stav implementácie smernice EÚ o štatutárnom audite v členských štátoch k decembru 2017  [1MB – PDF formát]

Úloha audítora v boji proti podvodom  [4MB – PDF formát]

Definícia SVZ v Európe  [2MB – PDF formát]


IFAC

Medzinárodné štandardy 2017 – globálna správa o implementácii [3MB – PDF formát]

Stratégia IAASB na roky 2015 – 2019 [222KB – PDF formát]