Dôležité informácie

1)      Zákon o štatutárnom audite č. 423/2015 Z.z. a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

2)      Smernica EP a Rady 2014/56/EÚ

3)      Nariadenie EP a Rady č. 537/2014

4)      Konsolidované znenie Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES

5)      Audítorské štandardy:

          PRÍRUČKA MEDZINÁRODNÝCH USMERNENÍ NA KONTROLU KVALITY, AUDIT, PREVERENIE, INÉ UISŤOVACIE A SÚVISIACE SLUŽBY, vydanie IFAC 2016 – 2017, tri zväzky

6)    Etický kódex audítora

7)    Zákon č. 211/2000 Z .z. o slobodnom prístupe k informáciám

Každý, kto sa chce stať audítorom, musí postupovať podľa zákona č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

V § 13 sa uvádza, že uchádzač musí prejsť registráciou do zoznamu asistentov štatutárneho audítora a spĺňať podmienky:

 • podať na Komoru písomnú žiadosť o zápis do zoznamu asistentov štatutárneho audítora, ak je žiadateľ  osobou plne spôsobilou na právne úkony
 • má dobrú povesť
 • má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
 • ak ide o fyzickú osobu, ktorej bolo uložené disciplinárne opatrenie podľa § 49 tohto zákona a ak uplynuli najmenej tri roky od uloženia tohto disciplinárneho opatrenia
 • úspešne absolvovať vstupný test, ktorým sa overuje odborná úroveň teoretických vedomostí uchádzača pred komisiou určenou Komorou
 • zaplatiť Komore poplatok za vstupný test
 • povinnosťou úspešných uchádzačov je zaplatiť Komore zápisné za zápis do zoznamu asistentov štatutárneho audítora a stály ročný poplatok

Rozsah a obsah a spôsob vykonania vstupného testu a všetky podrobnosti súvisiace s vykonaním vstupného testu určí Komora.

CHCEM SA STAŤ ASISTENTOM

Asistent štatutárneho audítora je fyzická osoba zapísaná v zozname vedenom Komorou audítorov.  Do tohto zoznamu Komora zapíše na základe písomnej žiadosti každú fyzickú osobu, ktorá spĺňa podmienky zákona č. 423/015 o štatutárnom audite §13:

 1. je plne spôsobilá na právne úkony,
 2. má dobrú povesť,
 3. má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
 4. úspešne absolvovala vstupný test, ktorým sa overuje odborná úroveň teoretických vedomostí uchádzača pred komisiou určenou komorou,
 5. zaplatila komore poplatok za vstupný test a zápisné za zápis do zoznamu asistentov štatutárneho audítora.

Rozsah, obsah a spôsob vykonania vstupného testu a všetky podrobnosti súvisiace s vykonaním vstupného testu určí Komora.

Vstupný test – stručné informácie:

Vstupným testom sa overuje spôsobilosť uchádzača na výkon činnosti asistenta štatutárneho audítora odborná úroveň teoretických vedomostí uchádzača a ich aplikácia na využitie v praxi.
Vstupný test sa bude konať v elektronickej forme. Každý uchádzač ho absolvuje individuálne. Všetky pokyny k vykonaniu vstupného testu elektronickou formou budú uchádzačovi zaslané v dostatočnom predstihu pred dátumom jeho konania.

Vstupný test je zameraný na:

 1. účtovníctvo – v rozsahu základných princípov podvojného účtovníctva pre podnikateľov podľa predpisov platných v Slovenskej republike (Zákon o účtovníctve a príslušné opatrenia vydané Ministerstvom financií SR),
 2. auditing – medzinárodné audítorské štandardy ISA (platný a účinný zákon o audítoroch, základné princípy auditu), zásady profesionálneho správania sa štatutárneho audítora a asistenta štatutárneho audítora – Etický kódex audítora SKAU,
 3. dane – platný a účinný zákon o dani z príjmov, zákon o dani z pridanej hodnoty, správa daní – daňový poriadok

Okruhy tém  na vykonanie vstupného testu a odporúčaný zoznam literatúry bude zverejnený na webovom sídle Komory každoročne do 31. marca.

V prípade neúspechu pri vykonaní vstupného testu sa môže uchádzač prihlásiť na jeho opakovanie v niektorom z ďalších termínov. Ak uchádzač bol neúspešný len z  jednej oblasti, môže opakovať vstupný test len z tejto oblasti, najneskôr do konca nasledujúceho roku po neúspešnom vykonaní vstupného testu z jednej oblasti. Poplatok pri opakovaní vstupného testu z jednej oblasti sa platí v polovičnej výške z poplatku za vykonanie vstupného testu.

Ak bol neúspešný z dvoch oblastí opakuje vstupný test v plnom rozsahu a platí poplatok za vykonanie vstupného testu v plnej výške.

Uchádzač, ktorý absolvoval vstupný test, bude o výsledku informovaný písomnou formou najneskôr do 30 dní odo dňa konania vstupného testu. Úspešným účastníkom vstupného testu bude predložená výzva na úhradu poplatku za zápis do zoznamu asistentov štatutárneho audítora a výzva na úhradu ročného príspevku.

Termín konania:  07. október 2021
Termín na podanie žiadosti:   do 06.  septembra 2021

Tézy a odporúčaná literatúra pre vstupný test z r. 2021:

Zoznam požadovaných dokladov uchádzačov o vykonanie vstupného testu:

1.1. Žiadosť o vykonanie vstupného testu
1.2. Žiadosť o opakované vykonanie vstupného testu
2. Oboznámenie so spracovaním osobných údajov
3. Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony
4. Čestné vyhlásenie k nedoplatkom na sociálne a zdravotné poistenenie
5. Čestné vyhlásenie k daňovým nedoplatkom
6. Čestné vyhlásenie k nelegálnemu zamestnávaniu
7. Čestné vyhlásenie k neporušeniu povinností

Po úspešnom absolvovaní vstupného testu a splnení všetkých podmienok Komora vykoná zápis do zoznamu asistentov štatutárneho audítora.
Údaje uvedené v zozname asistentov štatutárneho audítora sú verejne prístupné v sídle Komory alebo na jej webovom sídle a obsahujú:

 • meno, priezvisko a trvalý pobyt asistenta štatutárneho audítora
 • meno, priezvisko a trvalý pobyt štatutárneho audítora alebo obchodné meno a sídlo audítorskej spoločnosti, v ktorej vykonáva praktickú odbornú prípravu asistenta štatutárneho audítora
 • dátum uskutočnenia vstupného testu
 • meno, priezvisko a trvalý pobyt školiteľa
 • zápis o povolení prerušenia praktickej odbornej prípravy asistenta štatutárneho audítora
 • zápis o uložení disciplinárneho opatrenia

Asistent štatutárneho audítora vykonáva praktickú odbornú prípravu pod vedením školiteľa asistenta.  Asistent štatutárneho audítora môže byť zapísaný v zozname asistentov štatutárneho audítora aj v prípade ak nemá svojho školiteľa. V tom prípade sa mu nepočíta výkon praktickej odbornej prípravy, ako podmienky k audítorskej skúške.

AUDÍTORSKÁ SKÚŠKA

Po splnení podmienok praxe a štúdia ako asistent štatutárneho audítora sa môžete prihlásiť k audítorskej skúške, ktorú zabezpečuje UDVA. Bližšie informácie získate na webovom sídle UDVA.

Audítorská skúška je zameraná na oblasti uvedené v zákone:

 • ekonómiu, finančné riadenie a finančnú analýzu
 • účtovníctvo vrátane manažérskeho účtovníctva
 • zostavovanie individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky
 • medzinárodné štandardy pre finančné výkazníctvo (ďalej len „medzinárodné účtovné štandardy“), ktoré sú prijaté podľa osobitného predpisu
 • občianske právo, obchodné právo, finančné právo, pracovné právo, právo sociálneho poistenia a iné právne odvetvia ustanovené v skúšobnom poriadku
 • informačné systémy riadenia, riadenie rizika a vnútornej kontroly, systémy spracovania dát, matematické a štatistické metódy využívané pri výkone štatutárneho auditu
 • audítorské postupy, metódy a techniky vrátane medzinárodných audítorských štandardov, právne predpisy týkajúce sa štatutárneho auditu, štatutárnych audítorov a audítorských spoločností
 • Etický kódex audítora

Audítorská skúška má písomnú formu a pozostáva z čiastkových skúšok. Bližšie informácie získate tu.

SKAU je aktívna aj na medzinárodnej pôde

Od roku 2001 je Slovenská komora audítorov aktívna aj v zahraničí. Stala sa členom IFAC  a o rok neskôr aj FEE (dnes AE – Acconutancy Europe).

SKAU pod vedením vtedajšieho prezidenta Ing. Ivana Bošelu, PhD., v roku 2001 iniciovala vznik pravidelných stretnutí prezidentov komôr krajín Vyšehradskej štvorky. Konajú sa pravidelne každý rok, vždy v inej členskej krajine. Slovensko bolo hostiteľskou krajinou v rokoch 2001, 2005, 2009, 2013 a 2017 – v roku 25. výročia založenia SKAU.

Cieľom stretnutí je vzájomná výmena skúseností z aplikácie nariadení a smerníc EÚ, ako aj  medzinárodných štandardov a previerok kvality.
Krajiny V4 zároveň presadzujú spoločné záujmy v medzinárodných inštitúciách ako je AE a IFAC.

AE

Accountancy Europe – Accountancy Europe (AE) je európske združenie audítorov a profesionálnych účtovníkov ktorého je SKAU členom (predtým sa AE nazývala Európska federácia účtovníkov – FEE, tento názov sa už nepoužíva), www.accountancyeurope.eu.
Európska federácia účtovníkov a audítorov malých a stredných podnikov www.efaa.com 

Zástupcovia SKAU v pracovných skupinách AE

Výročná správa AE /2017 Annual report   [4MB – PDF formát]

Stav implementácie smernice EÚ o štatutárnom audite v členských štátoch k decembru 2017  [1MB – PDF formát]

Úloha audítora v boji proti podvodom  [4MB – PDF formát]

Definícia SVZ v Európe  [2MB – PDF formát]


IFAC

Medzinárodné štandardy 2017 – globálna správa o implementácii [3MB – PDF formát]

Stratégia IAASB na roky 2015 – 2019 [222KB – PDF formát]