Dôležité informácie

Legislatíva

1)      Zákon o štatutárnom audite č. 423/2015 Z.z. a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

2)      Smernica EP a Rady 2014/56/EÚ

3)      Nariadenie EP a Rady č. 537/2014

4)      Konsolidované znenie Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES

5)      Audítorské štandardy:

          PRÍRUČKA MEDZINÁRODNÝCH USMERNENÍ NA KONTROLU KVALITY, AUDIT, PREVERENIE, INÉ UISŤOVACIE A SÚVISIACE SLUŽBY, vydanie IFAC 2016 – 2017, tri zväzky

6)    Etický kódex audítora

7)    Zákon č. 211/2000 Z .z. o slobodnom prístupe k informáciám

Ako sa stať audítorom

Každý, kto sa chce stať audítorom, musí postupovať podľa zákona č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

V § 13 sa uvádza, že uchádzači musia prejsť registráciou do zoznamu asistentov štatutárneho audítora a musia spĺňať podmienky:

 • podať na Komoru písomnú žiadosť o zápis do zoznamu asistentov štatutárneho audítora, ak je žiadateľ  osobou plne spôsobilou na právne úkony
 • má dobrú povesť
 • má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
 • ak ide o fyzickú osobu, ktorej bolo uložené disciplinárne opatrenie podľa § 49 tohto zákona a ak uplynuli najmenej tri roky od uloženia tohto disciplinárneho opatrenia
 • úspešne absolvovať vstupný test, ktorým sa overuje odborná úroveň teoretických vedomostí uchádzača pred komisiou určenou Komorou
 • zaplatiť Komore poplatok za vstupný test
 • povinnosťou úspešných uchádzačov je zaplatiť Komore zápisné za zápis do zoznamu asistentov štatutárneho audítora a stály ročný poplatok

Rozsah a obsah a spôsob vykonania vstupného testu a všetky podrobnosti súvisiace s vykonaním vstupného testu určí Komora.


Vstupný test 2020 – stručné informácie:

Termín konania:  08. október 2020
Termín na podanie žiadosti: do 04. september 2020
Náhradný termín konania:

Tézy a odporúčaná literatúra pre vstupný test z r. 2020 [ 233 kB – DOC formát ]

Zoznam požadovaných dokladov uchádzačov o vykonanie vstupného testu:

1.1. Žiadosť o vykonanie vstupného testu
1.2. Žiadosť o opakované vykonanie vstupného testu
2. Oboznámenie so spracovaním osobných údajov
3. Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony
4. Čestné vyhlásenie k nedoplatkom na sociálne a zdravotné poistenenie
5. Čestné vyhlásenie k daňovým nedoplatkom
6. Čestné vyhlásenie k nelegálnemu zamestnávaniu
7. Čestné vyhlásenie k neporušeniu povinností


Asistent štatutárneho audítora je oprávnený vykonávať všetky úkony, na ktoré ho štatutárny audítor splnomocní, okrem podpisovania správy audítora.
Asistent štatutárneho audítora má právo písomne požiadať Komoru o prerušenie praktickej odbornej prípravy asistenta štatutárneho audítora až na tri roky.

Komora vedie zoznam asistentov štatutárneho audítora, ktorý obsahuje:

 • meno, priezvisko a trvalý pobyt asistenta štatutárneho audítora
 • meno, priezvisko a trvalý pobyt štatutárneho audítora alebo obchodné meno a sídlo audítorskej spoločnosti, v ktorej vykonáva praktickú odbornú prípravu asistenta štatutárneho audítora
 • dátum uskutočnenia vstupného testu
 • meno, priezvisko a trvalý pobyt školiteľa
 • zápis o povolení prerušenia praktickej odbornej prípravy asistenta štatutárneho audítora
 • zápis o uložení disciplinárneho opatrenia

Údaje uvedené v zozname asistentov štatutárneho audítora sú verejne prístupné v sídle Komory alebo na jej webovom sídle.

Po splnení podmienok praxe a štúdia ako asistenta štatutárneho audítora môže pristúpi asistent k audítorskej skúške, kde preukazuje spôsobilosť na výkon štatutárneho auditu. Touto skúškou sa overuje odborná úroveň teoretických vedomostí uchádzača a ich aplikácia v praxi. Audítorská skúška sa koná na základe písomnej žiadosti uchádzača. Audítorská skúška sa koná v štátnom jazyku pred skúšobnou komisiou úradu.

Audítorská skúška je zameraná na:

 • ekonómiu, finančné riadenie a finančnú analýzu
 • účtovníctvo vrátane manažérskeho účtovníctva
 • zostavovanie individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky
 • medzinárodné štandardy pre finančné výkazníctvo (ďalej len „medzinárodné účtovné štandardy“), ktoré sú prijaté podľa osobitného predpisu
 • občianske právo, obchodné právo, finančné právo, pracovné právo, právo sociálneho poistenia a iné právne odvetvia ustanovené v skúšobnom poriadku
 • informačné systémy riadenia, riadenie rizika a vnútornej kontroly, systémy spracovania dát, matematické a štatistické metódy využívané pri výkone štatutárneho auditu
 • audítorské postupy, metódy a techniky vrátane medzinárodných audítorských štandardov, právne predpisy týkajúce sa štatutárneho auditu, štatutárnych audítorov a audítorských spoločností
 • Etický kódex audítora

Audítorská skúška má písomnú formu a pozostáva z čiastkových skúšok z oblastí podľa odseku 2.

Uchádzač, ktorý pri audítorskej skúške neuspel, môže na základe písomnej žiadosti audítorskú skúšku opakovať. Uchádzač opakuje len tú časť audítorskej skúšky, pri ktorej neuspel. Ak uchádzač nezloží audítorskú skúšku v riadnom termíne alebo v ďalších dvoch nasledujúcich termínoch určených úradom, opakuje audítorskú skúšku v plnom rozsahu.

Informácie o pracovných materiáloch komory

Štatutárny audit v  samospráve SKAU 2018  [96KB – PDF formát]
Metodická pomôcka

Medzinárodná spolupráca


 SKAU je aktívna aj na medzinárodnej pôde

Od roku 2001 je Slovenská komora audítorov aktívna aj v zahraničí. Stala sa členom IFAC  a o rok neskôr aj FEE (dnes AE – Acconutancy Europe).

SKAU pod vedením vtedajšieho prezidenta Ing. Ivana Bošelu, PhD., v roku 2001 iniciovala vznik pravidelných stretnutí prezidentov komôr krajín Vyšehradskej štvorky. Konajú sa pravidelne každý rok, vždy v inej členskej krajine. Slovensko bolo hostiteľskou krajinou v rokoch 2001, 2005, 2009, 2013 a 2017 – v roku 25. výročia založenia SKAU.

Cieľom stretnutí je vzájomná výmena skúseností z aplikácie nariadení a smerníc EÚ, ako aj  medzinárodných štandardov a previerok kvality.
Krajiny V4 zároveň presadzujú spoločné záujmy v medzinárodných inštitúciách ako je AE a IFAC.

AE

Accountancy Europe – Accountancy Europe (AE) je európske združenie audítorov a profesionálnych účtovníkov ktorého je SKAU členom (predtým sa AE nazývala Európska federácia účtovníkov – FEE, tento názov sa už nepoužíva), www.accountancyeurope.eu.
Európska federácia účtovníkov a audítorov malých a stredných podnikov www.efaa.com 

Zástupcovia SKAU v pracovných skupinách AE

 

Výročná správa AE /2017 Annual report   [4MB – PDF formát]

Stav implementácie smernice EÚ o štatutárnom audite v členských štátoch k decembru 2017  [1MB – PDF formát]

Úloha audítora v boji proti podvodom  [4MB – PDF formát]

Definícia SVZ v Európe  [2MB – PDF formát]


IFAC

Medzinárodné štandardy 2017 – globálna správa o implementácii [3MB – PDF formát]

Stratégia IAASB na roky 2015 – 2019 [222KB – PDF formát]